<Copy>

تنظیمات برای عملکرد کپی را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Register/Edit Favorite Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
می توانید ترکیبی از تنظیماتی را که اغلب زمان کپی کردن استفاده می شوند در یک دکمه تکی ثبت کنید. همینطور می توانید نامی به دکمه اختصاص دهید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register/Edit Favorite Settings>
<M1> تا <M9>:<Register>،‏ <Rename>،‏ <Delete>،‏ <Check Content>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Display Confirmation for Favorite Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
می توانید انتخاب کنید زمان فراخوانی "Favorite Settings" صفحه تأیید نشان داده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Confirmation for Favorite Settings>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Change Default Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
می توانید تنظیمات ثبت شده به عنوان پیش فرض را برای عملکرد <Copy> تغییر دهید. سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default Settings>
<Register>,‏ <Initialize>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
می توانید حالت ها را در کلیدهای میانبر نشان داده شده در صفحه "ویژگی های اصلی کپی" ثبت کنید/تغییر دهید. این ویژگی برای زمانی مفید است که بخواهید عملکردهایی را که اغلب از <Options> و <Favorite Settings> استفاده می شوند ثبت کنید. سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Options Shortcuts>
میانبر 1: هر حالت،‏ <Finishing>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 2: هر حالت،‏ <2-Sided>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 3: هر حالت،‏ <Density>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 4: هر حالت، <Copy ID Card>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 5: هر حالت، <Favorite Settings>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Auto Collate>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
اگر این تنظیم روی <On> قرار بگیرد، دستگاه می تواند برای حالت تمام کردن زمانی که اسناد اصلی در تغذیه کننده قرار می گیرند، به طور خودکار به ‎<Collate (Page Order)‎>‎ تغییر کند. همینطور می توانید <Offset> را تنظیم کنید اگر محصول اختیاری که از حالت افست پشتیبانی می کند به دستگاه وصل باشد. این برای زمانی مفید است که چندین مجموعه کپی وجود دارد چون لازم نیست انتخاب حالت "تمام کردن" را به خاطر داشته باشید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Collate>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
B
Settings/Registration Basic Information
<Offset at Same Time> (زمانی موجود است که <Auto Collate> بر روی <On> تنظیم است)
<On>,‏ <Off>
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
زمانی که سینی خروجی که از حالت افست پشتیبانی نمی کند از قسمت تنظیمات سینی خروجی انتخاب شود، طبق تنظیمات مشخص شده اگر <Offset> فعال باشد، کپی ها از این سینی خروجی خارج نمی شوند. برای حل این مشکل یکی از روش های زیر را انجام دهید.
گزینه <Offset at Same Time> را از تنظیمات مرتب کردن خودکار غیرفعال کنید.
یک سینی خروجی که از حالت افست پشتیبانی می کند از قسمت تنظیمات سینی خروجی مشخص کنید. ‎<Output Tray Settings>‎
به صورت دستی قبل از انجام کار، <Collate> را غیرفعال کنید.

<Auto Recognize Original Orientation>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
زمانی که این تنظیم بر روی <On> قرار دارد، تصویر برای کپی به طور خودکار 90 درجه طبق جهت کاغذ می چرخد اگر جهت سند اصلی با جهت کاغذی که در دستگاه بارگیری شده تفاوت داشته باشد.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Recognize Original Orientation>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
در موارد زیر، جهت یابی خودکار انجام نمی شود حتی اگر <On> را انتخاب کنید:
اگر اسناد اصلی A4 یا A5 را به کاغذ کپی A3 بزرگ کنید
اگر <Different Size Originals> فعال باشد و <Select Paper> روی <Auto> تنظیم شده باشد
تنها تصاویر اسناد اصلی اندازه استاندارد تا اندازه A4 می توانند زمان تنظیم نسبت کپی روی ‏100% بچرخند.

<Select Color Settings for Copy>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
می توانید استفاده از حالت رنگی را در <Select Color‎> هنگام کپی کردن، محدود کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Select Color Settings for Copy>
<Use Auto (Color/Black & White)>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Full Color>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Single Color>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Two Colors>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Speed Priority for Copying from Feeder>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
می توانید زمان کپی کردن از تغذیه کننده اولویت را به سرعت بدهید نسبت به دقت.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Speed Priority for Copying from Feeder>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
B
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Groups>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Copy>
زمانی که دو کپی یا بیشتر را با ‎<Group (Same Pages)‎>‎ در <Finishing> کپی می کنید، می توانید صفحات را بین هر گروه کاغذ وارد نمایید. اگر <On> را انتخاب می کنید، یک منبع کاغذ انتخاب کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Job Separator Between Groups>
<On>,‏ <Off>
<Change> (منبع کاغذ را انتخاب کنید)
بله
بله
خیر
B
Settings/Registration Basic Information
838E-0JH