صفحه ویژگی های اصلی فاکس

با فشار دادن <Fax> (صفحه <Home>)، صفحه "ویژگی های اصلی فاکس" نمایش داده می شود.

مقصد

نام مقصد، شماره فاکس، و مقصدهایی که مشخص کرده اید را نمایش می دهد.

<Details>

به شما کمک می کند تا اطلاعات دقیق مقصد نمایش داده شده در را بررسی کنید.

<Delete Dest.‎>

به شما کمک می کند تا مقصد نمایش داده شده در را حذف کنید.

<Tone>

اگر هنگام مشخص کردن مقصد، این دکمه را فشار دهید، حرف "T" یا (تن) وارد می شود. حتی اگر از شماره گیری پالس استفاده می کنید، رقم های بعد از "T" با استفاده از شماره گیری تن ارسال می شوند. هنگام استفاده از سرویس های اطلاعات فاکس، از این دکمه استفاده کنید.

<One-Touch>

به شما کمک می کند تا مقصد فاکس ثبت شده در دکمه های تک لمسی را مشخص کنید.

<Address Book>

به شما کمک می کند تا مقصد فاکس ثبت شده در Address Book را مشخص کنید.

<On-Hook>

برای ارسال فاکس سند به صورت دستی، این دکمه را فشار دهید. ارسال فاکس به صورت دستی (ارسال دستی)

<Direct Send>

برای بررسی ارتباط با دستگاه فاکس گیرنده قبل از اسکن کردن اسناد اصلی، این دکمه را فشار دهید. بررسی اتصال با گیرنده قبل از ارسال (ارسال مستقیم)

<Options>

کلیه دکمه های تنظیم عملکرد را نمایش می دهد. برای راحتی کار، می توانید دکمه های تنظیم عملکرد پرکاربرد را در نمایش دهید.

دکمه های تنظیم عملکرد

دکمه های پرکاربرد را در <Options> نمایش می دهد. وضعیت تنظیم روی دکمه ها نمایش داده می شود. همچنین می توانید  را برای تغییر اینکه کدام دکمه ها نشان داده شوند فشار دهید.
اگر دکمه مورد نظر برای عملکردی که می خواهید استفاده کنید نشان داده نشد، <Options> را فشار دهید و دکمه مورد نظر را انتخاب نمایید. عملیات اصلی ارسال فاکس ها

وضعیت تنظیم فعلی و دکمه های تنظیم

وضعیت تنظیمات مانند وضوح را نمایش می دهد. تنظیمات را تأیید کنید تا اسکن به درستی انجام شود. برای تغییر تنظیمات، دکمه مورد نظر را فشار دهید. عملیات اصلی ارسال فاکس ها

<Favorite Settings>

تنظیمات اسکن که اغلب استفاده می کنید را از قبل در اینجا ثبت کنید تا درصورت لزوم به راحتی فراخوانی کنید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد

این نماد را برای ثبت تنظیمات فعلی در <Favorite Settings> از  فشار دهید و دکمه نمایش داده شده در را تغییر دهید.
ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی

<Previous Settings>

این دکمه را برای فراخوانی تنظیماتی که قبلاً مشخص شده است فشار دهید. فراخوانی تنظیمات ارسال که قبلاً استفاده شده است (تنظیمات قبلی)

<R>

برای استفاده از کلید R، این گزینه را فشار دهید. عملیات اصلی ارسال فاکس ها
می توانید انتخاب کنید Address Book و دکمه های تک لمسی مخفی شوند تا استفاده از Address Book محدود شود. <Restrict Address Book Use>
برخی عملکردها نمی توانند در ترکیب با عملکرد دیگر استفاده شوند. دکمه هایی که قابل انتخاب نیستند به رنگ خاکستری روشن نشان داده می شوند.
تعداد کل مقصدهای مشخص شده، در بالای صفحه نشان داده می شود.
838E-077