ذخیره یک نسخه از سند ارسالی

می توانید یک کپی از فاکس ارسال شده را در مقصد از پیش تنظیم شده (ایمیل یا سرور فایل و سایر موارد) ذخیره کنید. بسته به مقصد، کپی فاکس ذخیره شده به فرمت فایل دیجیتالی دیگری مانند PDF تبدیل می شود تا اسناد سازمان یافته و قابل کنترل نگه داشته شوند. این روش همینطور به شما کمک می کند به راحتی گزارشات را مدیریت کنید چون پوشه سازمان یافته بر اساس نام فرستنده یا تاریخ به طور خودکار در مقصد تعیین شده در سرور ایجاد می شود.
حتی اگر خطایی در ارسال رخ دهد، یک نسخه از سند ذخیره می شود.
بسته به نوع مقصد، محدودیت های زیر ممکن است اعمال شود.
ایمیل: یک ایمیل خالی ارسال می شود.
فاکس/فاکس اینترنتی: فاکس ارسالی نمی تواند به صورت فایل الکترونیک ذخیره شود.

ثبت مکان ذخیره سازی و فرمت فایل

برای پشتیبان گیری از اسناد فاکس، لازم است تنظیماتی نظیر مکان ذخیره سازی و فرمت فایل را قبل از این کار، ثبت کنید.
اگر <Archive TX Document> را روی <Yes> تنظیم کرده باشید، نمی توانید "ارسال مستقیم" را انجام دهید.
در موارد زیر، این تنظیمات به طور خودکار به <Off> تغییر می کند. مقصد را دوباره مشخص کنید یا تنظیمات را بر حسب نیاز به <On> بازگردانید.
وقتی مقصد پشتیبانی از Address Book حذف می شود
وقتی Address Book از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد می شود وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
وقتی Address Book از "نرم افزار مدیریت Address Book" دریافت می شود <Import/Export from Addr. Book Management Software>
1
 (Settings/Register)  <Function Settings>‏ <Send>‏ <Common Settings>‏  <Archive TX Document> را فشار دهید.
2
<On> را برای <Use Archive TX Document> فشار دهید.
3
<Backup Location> را فشار دهید مقصد را انتخاب کنید <OK> را فشار دهید. ثبت مقصد در Address Book‏
مقصدی در <Personal Addr. List> نمی تواند به عنوان مقصد تعیین شود.
4
گزینه <Folder Name> را فشار دهید نحوه سازماندهی پوشه های ایجاد شده را مشخص کنید <OK> را فشار دهید.
می توانید <Sender Information>،‏ <Date>، یا <Off> را برای طبقه بندی نام پوشه ها انتخاب کنید.
نام فایل ها توسط تاریخ و زمان ارسال، شماره کار، اطلاعات ارسال کننده، اطلاعات مقصد، و اطلاعات نتیجه مشخص می شود.
مثال: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
اطلاعات ارسال کننده
اطلاعات درباره ارسال کننده، در موقعیت های زیر نمایش داده می شود.
Sender Name: وقتی ‎‎<Sender Name (TTI)‎>‎‎ روی <W/Settings> تنظیم شده باشد
User Name: وقتی ‎‎<Sender Name (TTI)‎>‎‎ روی <No Settings> تنظیم می شود، و کاربر تأیید اعتبار می شود
نام خط: وقتی ‎‎<Sender Name (TTI)‎>‎‎ روی <No Settings> تنظیم می شود، کاربر تأیید اعتبار نشده، و نام کاربری برای خط استفاده شده برای ارسال فاکس ثبت می شود
Telephone Number: وقتی ‎‎<Sender Name (TTI)‎>‎‎ روی <No Settings> تنظیم می شود، کاربر تأیید اعتبار نشده است، و شماره تلفن کاربر ثبت می شود، اما برای خط استفاده شده برای ارسال فاکس، نام کاربری ثبت نمی شود
----: وقتی هیچ یک از اطلاعات فوق موجود نباشد
اطلاعات مقصد
اطلاعات درباره مقصد در موقعیت های زیر نمایش داده می شود.
نام واحد مقصد: وقتی نام واحد مقصد موجود است
Telephone Number: وقتی نام واحد مقصد موجود نیست
نام مقصد اولین ارسال موفق: هنگام انجام انتقال پخش متوالی
5
گزینه <File Format> را فشار دهید  فرمت فایل را برای ذخیره داده های ارسالی انتخاب کنید.
6
<OK‎> را فشار دهید.
ثبت کامل شد.
مشخص کردن چندین مقصد از جمله مقصد فاکس
می توانید یک نسخه از سند ارسال شده از طریق ارسال به چندین مقصد که شامل مقصد فاکس می باشد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" ذخیره کنید. برای نمایش مقصدهای فاکس روی صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"، لازم است که <Enable Fax in Scan and Send Function> را روی <On> تنظیم کنید. ‎<Display Fax Function>‎
838E-07X