<Device Management>

تنظیمات برای مدیریت سخت افزار و تجهیزات اختیاری را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
موردی که با علامت ستاره (*) علامت گذاری شده است
فقط در صورتی که این گزینه را نصب کرده باشید نمایان می شود.

<Device Information Settings>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
نام و مکان نصب را جهت شناسایی دستگاه وارد کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Device Information Settings>
<Device Name>
خیر
خیر
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Location>
خیر
خیر
بله
A
Settings/Registration Basic Information

<Import/Export from Addr. Book Management Software>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
تنظیم کنید Address Bookهای نرم افزار مدیریت دفترچه های آدرس وارد شوند یا قابل دسترسی باشند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Import/Export from Addr. Book Management Software>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Use User Authentication When Importing>: <On>,‏ <Off>
زمانی که تأیید اعتبار کاربر انجام شد، تنظیم <Use User Authentication When Importing> روی <On> موجب می شود تنها Address Bookهایی که برای آنها تأیید اعتبار کاربر انجام شده، وارد شوند.

<Limited Functions Mode>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
تنظیمات مورد استفاده برای محدود کردن استفاده از تجهیزات اختیاری را مشخص کنید.

<Confirm Device Signature Certificate>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
تنظیمات دقیق گواهی امضای دستگاه را بررسی کنید. همینطور می توانید بررسی کنید گواهی معتبر است یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm Device Signature Certificate>
<Version>،‏ <Serial Number>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Issued To>،‏ <Validity Start Date>،‏ <Validity End Date>،‏ <Issuer>،‏ <Public Key>،‏ <Certificate Thumbprint>،‏ ‎<Issued To (Altn. Name)>‎،‏ <Verify Certificate>
بله
بله
بله
خیر
-

‎<Confirm User Signature Certificate>‎ *

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
تنظیمات دقیق گواهی امضای کاربر را که برای کاربر وارد شده موجود است بررسی کنید. همینطور می توانید بررسی کنید گواهی معتبر است یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm User Signature Certificate>
<Version>،‏ <Serial Number>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Issued To>،‏ <Validity Start Date>،‏ <Validity End Date>،‏ <Issuer>،‏ <Public Key>،‏ <Certificate Thumbprint>،‏ ‎<Issued To (Altn. Name)>‎،‏ <Verify Certificate>
بله
بله
بله
خیر
-

<Certificate Settings>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
می توانید کلیدها/گواهی ها، گواهی های CA یا لیست لغو گواهی (CRL) استفاده شده در دستگاه را مدیریت کنید. همینطور می توانید "پروتکل وضعیت گواهی آنلاین" (OCSP) را نیز تنظیم کنید.
ایجاد کلید و گواهی برای ارتباط شبکه
ایجاد گواهی امضای دستگاه
ثبت گواهی امضای کاربر
ایجاد کلید و درخواست امضای گواهی (CSR)
پیکربندی روش بررسی انقضا برای گواهی های دریافتی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Generate Key>
<Generate Network Communication Key>
<Key Name>
بله
بله
بله
خیر
-
<Signature Algorithm>: <SHA256>,‏ <SHA384>,‏ <SHA512>
بله
بله
بله
خیر
-
<Key Algorithm>: <RSA>,‏ <ECDSA>
بله
بله
بله
خیر
-
زمانی که <RSA> انتخاب شود: ‎<Key Length (bit)>‎: <512>،‏ <1024>،‏ <2048>،‏ <4096>
بله
بله
بله
خیر
-
زمانی که <ECDSA> انتخاب شود
<Key Type>: <P256>,‏ <P384>,‏ <P521>
بله
بله
بله
خیر
-
<Validity Start Date>: تاریخ،‏ ماه،‏ سال (01/01/2000 - 31/12/2037)
بله
بله
بله
خیر
-
<Validity End Date>: تاریخ،‏ ماه،‏ سال (01/01/2000 - 31/12/2037)
بله
بله
بله
خیر
-
<Country/Region>: کد و نام منطقه/کشور
بله
بله
بله
خیر
-
<State>
بله
بله
بله
خیر
-
<City>
بله
بله
بله
خیر
-
<Organization>
بله
بله
بله
خیر
-
<Organization Unit>
بله
بله
بله
خیر
-
<Common Name> (آدرس IP دستگاه یا FQDN (حداکثر 41 نویسه))
بله
بله
بله
خیر
-
<Generate/Update Device Signature Key>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
C
Key Settings
<Generate/Update Key for Access Control>
<Yes>,‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Key and Certificate List>
‎<Key and Certificate List for Users>‎‎‏*1
<Certificate Details>: (<Version>,‏ <Serial Number>,‏ <Signature Algorithm>,‏ <Issued To>,‏ <Validity Start Date>,‏ <Validity End Date>,‏ <Issuer>,‏ <Public Key>,‏ <Certificate Thumbprint>,‏ ‎<Issued To (Altn. Name)>‎,‏ <Verify Certificate>)
بله
بله
بله
C‎‏*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
‎<Key and Certificate List for This Device>‎‎‏*1
<Certificate Details>: (<Version>,‏ <Serial Number>,‏ <Signature Algorithm>,‏ <Issued To>,‏ <Validity Start Date>,‏ <Validity End Date>,‏ <Issuer>,‏ <Public Key>,‏ <Certificate Thumbprint>,‏ ‎<Issued To (Altn. Name)>‎,‏ <Verify Certificate>)
بله
بله
بله
C‎‏*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Display Use Location> (کلید و گواهی)
بله
بله
بله
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<CA Certificate List>
<Certificate Details>: (<Version>,‏ <Serial Number>,‏ <Signature Algorithm>,‏ <Issued To>,‏ <Validity Start Date>,‏ <Validity End Date>,‏ <Issuer>,‏ <Public Key>,‏ <Certificate Thumbprint>,‏ ‎<Issued To (Altn. Name)>‎,‏ <Verify Certificate>)
بله
بله
بله
C‎‏*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
‎<Certificate Revocation List (CRL)>‎
<CRL Details>: <Version>,‏ <Signature Algorithm>,‏ <Valid From>,‏ <Next Update>,‏ <Issuer>,‏ <Serial No. List>
بله
بله
بله
C‎‏*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Register Key and Certificate>
<Register>
بله
بله
بله
خیر
-
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Register CA Certificate>
<Register>
بله
بله
بله
خیر
-
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
‎<OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings>‎
‎<Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)>‎: <On>,‏ <Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Certificate Verification Level>:
<Enable Unverified Certificates>: <On>,‏ <Off>
<OCSP Responder Settings>:
<URL>: <Retrieve from Certificate>,‏ <Custom>,‏ <Retrieve from Cert./Custom>
<Custom URL>
<Communication Timeout>:‏ 1 تا 3 تا 30 sec.
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*1 مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که تجهیزات اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشند.
*2 تنها از الگوریتم هایی پشتیبانی می کند که می توانند از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوند.
*3 کلیدها و گواهی ها با فرمت PKCS#12 صادر می شوند.

<Display Job Status Before Authentication>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
انتخاب کنید دسترسی به صفحه <Status Monitor> زمان استفاده از سرویس ورود به سیستم محدود شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Job Status Before Authentication>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Restrict Access to Other User Jobs>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
انتخاب کنید زمان استفاده از تأیید اعتبار کاربر، کاربران از انجام عملیات روی کارهای کاربران دیگر در صفحه <Status Monitor> محدود شوند یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Access to Other User Jobs>
<Copy/Print>: <On>,‏ <Off>
<Send>: <On>,‏ <Off>
<Receive>: <On>,‏ <Off>
<Store>: <On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر <Login Screen Display Settings> را تغییر دهید، ممکن است این تنظیم روی <On> تنظیم شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تعیین زمان نمایش صفحه ورود به سیستم مراجعه کنید.

<Display Job Log>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
انتخاب کنید گزارش های کار در صفحه <Status Monitor> نشان داده شود یا خیر. همینطور می توانید انتخاب کنید نرم افزار مدیریت دستگاه مجاز به بازیابی گزارش های کار از دستگاه باشد یا خیر. صفحه های اصلی در نمایشگر پانل لمسی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Job Log>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <Off> انتخاب شود:
<Retrieve Job Log with Management Software>: <Allow>,‏ <Do Not Allow>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Save Audit Log>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
انتخاب کنید ثبت گزارش شروع شود یا خیر. شروع ثبت گزارش
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Save Audit Log>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر این روی <On> تنظیم شده باشد، تنظیم <Adjust Time> قابل استفاده نیست.
برای اطلاعات مربوط به انواع گزارش ها، به مشخصات سیستم مراجعه کنید.

<Retrieve Network Authentication Log>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
انتخاب کنید ثبت گزارش برای تأیید اعتبار انجام شده برای زمانی که دستگاه از طریق شبکه قابل دسترسی است مانند زمان چاپ از رایانه یا دسترسی به فضای پیشرفته، شروع شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Retrieve Network Authentication Log>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Store Key Operation Log>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
انتخاب کنید گزارش عملکردهای کلیدی انجام شده توسط کاربران ذخیره شود یا خیر. با تجزیه و تحلیل گزارش های ذخیره شده، می توانید در مورد اینکه دستگاه چگونه مورد استفاده قرار می گیرد نظرسنجی کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Store Key Operation Log>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که گزارش چاپ شد، پین ها، کلمات عبور و اطلاعاتی که توسط تنظیمات مربوط به <Restrict Access to Other User Jobs> و سایر موارد مبهم و نامشخص هستند به صورت نویسه های پوشیده شده چاپ می شوند. بنابراین اطلاعات محرمانه نمی توانند به صورت خارجی فاش شوند.
برای اطلاع از تفسیر و نتیجه گیری از گزارش های ذخیره شده، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.

<Restrict Service Representative Access>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که زمان بازبینی یا تعمیر توسط نمایندگی یا نماینده تعمیر محل شما، تغییرات در اطلاعات کاربر یا تنظیمات مربوط به امنیت را محدود کند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Service Representative Access>
<On>،‏ ‎<Off (Auth. Needed)>‎،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
حتی زمانی که این روی <On> تنظیم نباشد، می توانید گزارش حسابرسی را برای عملیات های گذشته مورد بررسی قرار دهید اگر نماینده سرویس اطلاعات کاربر یا تنظیمات مربوط به امنیت را تغییر داده باشد.

‎<Synchronize Custom Settings (Client)>‎

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
می توانید داده های شخصی شده چندین چاپگر چند عملکردی Canon را در یک شبکه همگام سازی کنید. حتی برای دستگاه سرور هم لازم است این تنظیم را فعال کنید اگر می خواهید دستگاه را به عنوان دستگاه سرویس گیرنده راه اندازی کنید. شروع تنظیم همگام سازی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Synchronize Custom Settings (Client)>‎
قبل از همگام سازی: <Enable>،‏ <Pause>
بعد از همگام سازی: <Disable>,‏ <Resume>
خیر
خیر
بله
خیر
-

<Manage Personal Settings>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
ترجیحات (تنظیمات شخصی) برای هر کاربر را مشخص کنید.

<Prohibit Initialization of Administrator Password>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
اینکه آیا می خواهید عملیات های <Initialize Admin. Password> را محدود کنید مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Prohibit Initialization of Administrator Password>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
برای کسب اطلاعات درباره استفاده از <Initialize Admin. Password>، به ورود به سیستم به عنوان مدیر مراجعه کنید.

<Restrict Special Mode Operations>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>
انتخاب کنید استفاده از "حالت ویژه" که به منظور تعمیر و نگهداری توسط نمایندگی های سرویس ارائه می شوند محدود شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Special Mode Operations>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
838E-0L4