بررسی تعداد برگه ها برای کپی/چاپ/فاکس/اسکن

روی نمایشگر صفحه لمسی، می توانید تعداد کل صفحات برای کپی کردن، ارسال فاکس، اسکن و چاپ کردن را بررسی کنید.
1
کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] را فشار دهید.
موارد نمایش داده شده در صفحه <Home>
پانل کنترل
2
تعداد کل برگه های کپی شده، اسکن شده و چاپ شده را بررسی کنید.
اگر می خواهید تعداد کل برگه هایی که اسکن و ارسال شده اند را بررسی کنید، <Check Send/Fax Counter> را فشار دهید.
<Monitoring Service>‏  <Communication Test> را فشار دهید تا ارتباط با سرور نظارت از راه دور را بررسی کنید. زمانی که این عملکرد اجرا شد، اطلاعات دستگاه بطور دوره ای به سرور نظارت از راه دور ارسال می شود. لازم است که ارتباط بین دستگاه و سروری که سرویس می دهد فعال شود تا بتوان از این عملکرد استفاده کرد.
می توانید لیستی را چاپ کنید که تعداد برگه های استفاده شده برای کپی، چاپ و اسکن کردن و ارسال فاکس را نشان می دهد.
همچنین می توانید اطلاعات شمارنده را برای هر AddOn بررسی کنید. <Check AddOn Counter> را روی صفحه در مرحله 2 فشار دهید. اگر <Device Info./Other>‏ <Check Device Configuration> روی همان صفحه را فشار دهید، می توانید گزینه های نصب شده در این دستگاه را بررسی کنید.
برای کسب اطلاعات در مورد شرایط شمارش، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
838E-0FX