چاپ گزارش ها و لیست ها

می توانید گزارش ها و لیست ها را چاپ کنید تا اطلاعاتی مانند تعداد کل برگه های کپی شده، نتایج ارتباطات و تنظیمات دستگاه را بررسی کنید.

چاپ کردن گزارش تعداد برگه های کپی و چاپ شده

گزارش شمارنده
می توانید گزارش را چاپ کنید تا تعداد کل برگه های کپی و چاپ شده، همچنین تعداد کل برگه های اسکن شده و فاکس شده را بررسی کنید.
لیست تعداد برگه
می توانید لیست را چاپ کنید تا تعداد کل صفحاتی* که برای هر شناسه بخش کپی، چاپ و اسکن شده اند را بررسی کنید. برای چاپ این لیست، باید با امتیاز سرپرست سیستم وارد شوید. ورود به دستگاه
* در این گزارش، شماره ها بر اساس طرف های کپی شده یا چاپ شده صفحه هستند. برای مثال، اگر روی یک طرف برگه چاپ کنید، عدد 1 نشان داده می شود، و اگر روی هر دو طرف برگه چاپ کنید، عدد 2 نشان داده می شود.

چاپ لیست تاریخچه استفاده

هنگامی که  (Status Monitor‎) را فشار می دهید، صفحه "مانیتور وضعیت" نشان داده می شود، که به شما کمک می کند تا سابقه استفاده از هر عملکرد، شامل کپی، چاپ، ارسال ایمیل، ارسال/دریافت فاکس، فاکس اینترنتی و غیره را بررسی کنید. در این صفحه، همچنین می توانید سابقه استفاده از هر عملکرد را چاپ کنید.
اگر "NG" در ستون "RESULTS" (نتایج) در لیست چاپ شده نشان داده شد، عدد سه رقمی قبل از "#" را بررسی کنید تا دلیل و راه حل مشکل را بیابید.
اگر  (Settings/Register)‏  ‎<Management Settings>‎ ‎<Device Management>‎‏ ‎<Restrict Access to Other User Jobs>‎ روی <On>تنظیم شده است، کارهای مربوط به غیر از کاربر وارد سیستم شده به صورت "***" نمایش داده می شوند و امکان اجرا ندارند. اگر با امتیاز سرپرست سیستم وارد شوید، کارهای کلیه کاربران نمایش داده می شود.
1
 (Status Monitor) را فشار دهید.
2
تاریخچه استفاده از هر عملکرد را نمایش می دهد و لیستی از آن را چاپ می کند.
گزارش کپی/چاپ
گزارش ارسال و دریافت
گزارش ارسال/دریافت فاکس
گزارش مکان ذخیره سازی

خروج گزارش نتیجه ارتباطات

می توانید لیستی از نتایج ارسال/دریافت فاکس، ایمیل یا فاکس اینترنتی، و نتایج موارد ذخیره شده در سرور فایل را چاپ کنید. تنظیمات به گونه ای صورت گرفته است که گزارش به طور خودکار یا صرفاً زمانی که خطایی رخ می دهد، چاپ شود. اما می توانید تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که تنها در زمان های مشخص چاپ انجام شود یا اصلاً چاپی صورت نگیرد. علاوه براین، می توانید گزارش را برای مقصد خاصی به صورت فایل CSV ارسال کنید.
اگر "NG" در ستون "RESULTS" (نتایج) در لیست چاپ شده نشان داده شد، عدد سه رقمی قبل از "#" را بررسی کنید تا دلیل و راه حل مشکل را بیابید.
اگر  (Settings/Register)‏  ‎<Management Settings>‎ ‎<Device Management>‎‏ ‎<Restrict Access to Other User Jobs>‎ روی <On>تنظیم شده است، کارهای مربوط به غیر از کاربر وارد سیستم شده به صورت "***" نمایش داده می شوند و امکان اجرا ندارند. اگر با امتیاز سرپرست سیستم وارد شوید، کارهای کلیه کاربران نمایش داده می شود.
گزارش مدیریت ارتباط
می توانید دستگاه را به گونه ای پیکربندی کنید که وقتی تعداد مشخص شده نتایج ارتباطات، از جمله ارسال یا دریافت فاکس، ایمیل، فاکس اینترنتی و موارد ذخیره شده در سرور فایل به حد مجاز خود رسیده باشد، به طور خودکار گزارش را چاپ کند، یا آن را به صورت فایل CSV برای مقصدی که در Address Book ثبت شده است ارسال کند. همچنین می توانید دستگاه را برای چاپ گزارش یا ارسال آن به صورت فایل CSV در زمان مشخص پیکربندی کنید.
گزارش TX
می توانید دستگاه را به گونه ای پیکربندی کنید که به طور خودکار گزارش نتایج ارسال شده از جمله فاکس های ارسال شده، ایمیل ها، وفاکس های اینترنتی و همچنین موارد ذخیره شده در سرور فایل را چاپ کند. همچنین می توانید تنظیمات را به گونه ای پیکربندی کنید که صرفاً زمانی گزارش را چاپ کند که خطایی رخ می دهد. برای چاپ این گزارش، باید با امتیاز سرپرست سیستم وارد سیستم شوید.
گزارش فعالیت فاکس
می توانید دستگاه را به گونه ای پیکربندی کنید که وقتی تعداد فاکس های ارسال و دریافت شده به حد مشخصی می رسد، گزارش فاکس های ارسال و دریافت شده به طور خودکار چاپ شود، یا به صورت فایل CSV به مقصدهایی که در Address Book ثبت شده است، ارسال گردد. همچنین می توانید دستگاه را برای چاپ گزارش یا ارسال آن به صورت فایل CSV در زمان مشخص پیکربندی کنید.
گزارش TX فاکس
می توانید دستگاه را به گونه ای پیکربندی کنید که هر بار که فاکس ارسال می شود، گزارش را چاپ کند. همچنین می توانید تنظیمات را به گونه ای پیکربندی کنید که صرفاً زمانی گزارش را چاپ کند که خطایی رخ می دهد.
گزارش RX فاکس
می توانید گزارش RX فاکس را به گونه ای تنظیم کنید که هر بار که فاکسی دریافت می شود، این گزارش چاپ شود. همچنین می توانید گزارش را به گونه ای تنظیم کنید که فقط زمانی که مشکلی رخ می دهد چاپ شود.
گزارش RX صندوق ورودی فاکس محرمانه
می توانید دستگاه را به گونه ای پیکربندی کنید که به طور خودکار هنگامی که فاکس دریافت شده در صندوق ورودی فاکس محرمانه ذخیره می شود، گزارش را چاپ کند. همچنین می توانید تنظیمات را به گونه ای پیکربندی کنید که گزارش چاپ نشود.
گزارش چاپگر
می توانید گزارش فعالیت های چاپگر، مانند لیست فونت و وضعیت را چاپ کنید.

چاپ لیست تنظیمات

اطلاعات و تنظیمات ثبت شده در این دستگاه مانند مقصدهای ثبت شده، تنظیمات ارسال/دریافت، تنظیمات فاکس، شرایط ارسال، و غیره می تواند به صورت یک لیست چاپ شوند.
لیست آدرس ها
می توانید لیستی از مقصدهای ثبت شده در Address Book یا در دکمه های لمسی را چاپ کنید.
لیست داده های کاربر TX/RX
می توانید لیستی از تنظیمات پیکربندی شده برای <Send> و <Receive/Forward> را در زیرمجموعه تنظیمات/ثبت چاپ کنید.
لیست داده های کاربر دورنگار
می توانید لیستی از تنظیمات پیکربندی شده برای عملکرد فاکس را با استفاده از <Send> و <Receive/Forward> در زیرمجموعه تنظیمات/ثبت چاپ کنید.
ارسال تنظیمات
می توانید لیستی از تنظیمات پیکربندی شده برای فاکس و ارسال فاکس اینترنتی را با استفاده از <Receive/Forward> در زیرمجموعه تنظیمات/ثبت چاپ کنید. برای چاپ این لیست، باید با امتیاز سرپرست وارد سیستم شوید.
لیست تنظیمات شبکه
می توانید لیستی از تنظیمات پیکربندی شده برای <Network> را در <Preferences> تحت زیرمجموعه تنظیمات/ثبت چاپ کنید.
لیست اطلاعات سیستم
می توانید گزارشی چاپ کنید که شامل اطلاعاتی درباره برنامه ها و برخی برنامه های سیستم باشد که در دستگاه نصب شده اند. برای چاپ این لیست، باید با امتیاز سرپرست وارد سیستم شوید.
لیست ثبت سرور LDAP
می توانید لیستی از تنظیمات سرور LDAP ثبت شده در دستگاه را چاپ کنید. برای چاپ این لیست، باید با امتیاز سرپرست وارد سیستم شوید.
لیست سیاست IPsec
می توانید لیستی از تنظیمات سیاست IPSec ثبت شده در دستگاه را چاپ کنید. برای چاپ این لیست، باید با امتیاز سرپرست وارد سیستم شوید.
838E-0FY