موارد نمایش داده شده در صفحه <Home>

این بخش، موارد نمایش داده شده در صفحه <Home> را شرح می دهد.

دکمه های عملکرد

این دکمه ها به شما کمک می کند صفحه عملکردهای اصلی، مانند "Copy" و "Scan and Send" را باز کنید.
وقتی تنظیمات و مقصدهای پرکاربرد به عنوان <Personal>/<Shared> ثبت می شوند، این موارد به صورت دکمه اضافه می شوند.
اگر دکمه ای را فشار دهید و نگه دارید، تنظیمات مربوط به دکمه نشان داده می شود.

این دکمه به شما امکان می دهد صفحه <Home> را سفارشی و مدیریت کنید. همچنین می توانید ازطریق فشار دادن و نگه داشتن پس زمینه، این منو را نمایش دهید.
سفارشی سازی صفحه <Home> به شما امکان می دهد پس زمینه و اندازه دکمه را تغییر دهید. تنظیمات مدیریت به شما امکان می دهد خط زمان و غیره را نمایش دهید یا مخفی کنید سفارشی سازی صفحه <Home>
همچنین می توانید <Menu> را با فشار دادن و نگه داشتن پس زمینه در صفحه <Home> نمایش دهید.

<Log In>/<Log Out>

می توانید با فشار دادن این دکمه به سیستم وارد/خارج شوید. ورود به دستگاه

 (Settings/Register)

می توانید با فشار دادن این دکمه، صفحه <Settings/Registration> را نمایش دهید.

<Timeline>

می توانید تاریخچه تنظیمات و اطلاعیه های مربوط به برخی از قابلیت ها را نمایش دهید. برای اطلاع از جزئیات به مشخصات نمایش خط زمانی مراجعه کنید.

 (Status Monitor)

می توانید وضعیت چاپ، وضعیت ارسال/دریافت فاکس، سابقه استفاده و موارد دیگر را بررسی کنید. همچنین می توانید با استفاده از آن مقدار کاغذ و تونر باقیمانده، وضعیت خطا و غیره را بررسی کنید. استفاده از نمایشگر پانل لمسی

محل نمایش دکمه

سه نوع دکمه زیر از سمت چپ به راست، طبق وضعیت استفاده و وضعیت دستگاه نمایش داده می شوند. دکمه های نمایش داده شده بسته به مدل دستگاه شما و تجهیزات اختیاری آن، متفاوت هستند.
دکمه مربوط به جدا کردن حافظه USB
: صفحه تنظیمات جدا کردن رسانه حافظه
دکمه مربوط به مراحل بازیابی/تعویض/آماده سازی
: صفحه مراحل برطرف کردن گیر کردن کاغذ
: صفحه مراحل برطرف کردن گیر کردن منگنه یا صفحه مراحل تعویض کارتریج منگنه
: صفحه مراحل تعویض کارتریج تونر
: صفحه مراحل تعویض محفظه تونر ضایعاتی
: صفحه مراحل برداشتن منگنه و کاغذ ضایعاتی
: صفحه مراحل جایگزین کردن قطعات تعویضی
دکمه <Switch Language/Keyboard>
: صفحه تغییر زبان/صفحه کلید نمایشگر

محل نمایش وضعیت

وضعیت دستگاه، فرآیندهای در حال انجام، خطاها و غیره از طریق پیام ها و نمادها نمایش داده می شود. اقدام مناسب برای هر پیام

کلیدهای عددی ([0] تا [9],‏ [*],‏ [#])

برای وارد کردن ارقام عددی، * و # فشار دهید. وارد کردن نویسه

 (Reset)

برای لغو تنظیمات و بازیابی تنظیمات تعیین شده قبلی فشار دهید.

 (Start)

برای شروع کپی یا اسکن کردن مدارک فشار دهید. می توانید زمان لمس مورد نیاز را برای آغاز شروع فرآیند تنظیم کنید. <Start Key Touch Recognition Delay>

 (پاک کردن)

برای پاک کردن مقادیر یا نویسه های وارد شده، فشار دهید.

/

برای عریض کردن یا باریک کردن محدوده کلیدهای عددی نمایش داده شده روی صفحه نمایش، فشار دهید.
 تا  به جای نمایش در صفحه <Home> screen در صفحه های نمایش، نشان داده می شوند.
838E-04L