پیکربندی کلید و گواهی برای TLS

می توانید از ارتباط رمزگذاری شده TLS برای اجتناب از استراق سمع، تقلب و دستکاری در داده هایی که بین دستگاه و سایر دستگاه هایی مانند رایانه تبادل می شوند، استفاده کنید. هنگام پیکربندی تنظیمات برای ارتباط رمزگذاری شده TLS، باید کلید و گواهی را (گواهی سرور) برای استفاده جهت رمزگذاری مشخص کنید. می توانید از کلید و گواهی از پیش نصب شده در دستگاه استفاده کنید یا می توانید کلید و گواهی خودتان را ایجاد کنید و آنها را از مرجع صدور گواهی دریافت کنید. امتیازهای سرپرست یا NetworkAdmin برای پیکربندی این تنظیمات الزامی است.
اگر می خواهید از کلید و گواهی که خودتان ایجاد کردید استفاده کنید، کلید و گواهی را قبل از انجام روند زیر ایجاد کنید. ایجاد کلید و گواهی برای ارتباط شبکه
اگر می خواهید از کلید و گواهی که از مرجع صدور گواهی (CA) دریافت کردید استفاده کنید، کلید و گواهی را قبل از انجام روند زیر ثبت کنید. ثبت یک کلید و گواهی
اگر <Format Encryption Method to FIPS 140-2> را روی <On> تنظیم کنید، می توانید روش رمزگذاری ارتباط TLS را مطابق با FIPS تأیید شده توسط دولت ایالت متحده (استانداردهای پردازش اطلاعات فدرال) 140‎-2 تنظیم کنید. <Format Encryption Method to FIPS 140-2>
اگر <Format Encryption Method to FIPS 140-2> روی <On> تنظیم شود، هنگام تلاش برای مشخص کردن گواهی TLS که از الگوریتمی استفاده می کند که FIPS تشخیص نمی دهد (کمتر از RSA2048bit) خطایی روی می دهد.
اگر <Format Encryption Method to FIPS 140-2> را روی <On> تنظیم کنید و به شخص راه دوری ارسال کنید که از الگوریتم های رمزگذاری تشخیص داده شده توسط FIPS پشتیبانی نمی کند، خطای ارتباطی روی خواهد داد.
اگر <Format Encryption Method to FIPS 140-2‎> روی <On‎>،‏ <CHACHA20 POLY1305‎> و <X25519‎> تنظیم شده است، به حالت <Off‎> جابه جا شوید.
اگر <CHACHA20 POLY1305‎> یا <X25519‎> روی <On‎>،‏ <Format Encryption Method to FIPS 140-2‎> تنظیم شده است، به حالت <Off‎> جابه جا شوید.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <TLS Settings> را فشار دهید.
3
<Key and Certificate‎> را فشار دهید.
4
کلید و گواهی را برای استفاده برای ارتباط های رمزگذاری شده TLS انتخاب کنید و <Set as Default Key>‏  <Yes> را فشار دهید.
اگر می خواهید از کلید و گواهی از پیش نصب شده استفاده کنید، <Default Key> را انتخاب کنید.
ارتباط رمزگذاری شده TLS نمی تواند از <Device Signature Key> که برای امضای دستگاه استفاده می شود یا <AMS> که برای محدودیت های دسترسی استفاده می شود، استفاده کند.
5
<OK‎> را فشار دهید.
6
<Specify Allowed Versions‎> را فشار دهید.
7
<Maximum Version> و <Minimum Version> را مشخص کنید و <OK> را فشار دهید.
8
تنظیمات را برای هر الگوریتم انتخاب کنید.
9
الگوریتم را برای استفاده از انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
مثال: زمانی که <Encryption Algo Settings> انتخاب شود
بسته به الگوریتم، ممکن است موارد نمایش داده شده متفاوت باشند.
ترکیب های نسخه TLS و الگوریتم زیر موجود هستند.
: موجود
-: موجود نیست
الگوریتم
نسخه TLS
<TLS 1.3>
<TLS 1.2>
<TLS 1.1>
<TLS 1.0>
<Encryption Algo Settings>
‎<AES-CBC (256-bit)>‎
-
‎<AES-GCM (256-bit)>‎
-
-
<3DES-CBC>
-
‎<AES-CBC (128-bit)>‎
-
‎<AES-GCM (128-bit)>‎
-
-
<CHACHA20 POLY1305>
-
-
-
<Key Exchange Algo Settings>
<RSA>
-
<ECDHE>
<X25519>
-
-
-
<Signature Algo Settings>
<RSA>
<ECDSA>
<HMAC Algo Settings>
<SHA1>
-
<SHA256>
-
-
<SHA384>
-
-
10
گزینه  (Settings/Register)‏  (Settings/Register)‏  <Apply Set. Chng.‎>‏ <Yes> را فشار دهید.
دستگاه دوباره راه اندازی می شود و تنظیمات اعمال می شوند.
838E-0E3