<Encryption Settings>

تنظیمات برای افزایش اثربخشی امنیت رمزنگاری را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Prohibit Use of Weak Encryption>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <Security Settings>‏  <Encryption Settings>
انتخاب کنید استفاده از رمزگذاری ضعیف، یا یک کلید و گواهی با رمزگذاری ضعیف محدود شود یا خیر. عملکردهای مدیریت
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Prohibit Use of Weak Encryption>
<On>,‏ <Off>
<On> انتخاب می شود:
<Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption>: <On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم روی عملکردهایی مانند IPSec، TLS، Kerberos، S/MIME، wireless LAN و SNMPv3 اعمال می شود.
ممکن است دستگاه نتواند با دستگاه هایی که تنها از رمزگذاری ضعیف پشتیبانی می کنند ارتباط برقرار کند.
حتی اگر استفاده از رمزگذاری ضعیف محدود هم شود، ممکن است بسته به گواهی (گواهی ریشه) باز هم مجاز باشد.
برای اطلاعات مربوط به الگوریتم هایی که زمان تنظیم این روی <On>ممنوع هستند به مشخصات سیستم مراجعه کنید.

<Format Encryption Method to FIPS 140-2>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <Security Settings>‏  <Encryption Settings>
مشخص کنید عملکرد از رمزگذاری مطابق با FIPS 140-2 استفاده کند یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Format Encryption Method to FIPS 140-2>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم برای TLS و برنامه های AddOn موجود است.
این تنظیم تنها برای برنامه های AddOn که از ارائه دهنده FIPS استفاده می کنند موجود است.
برای اطلاعات مربوط به الگوریتم هایی که زمان تنظیم این روی <On>ممنوع هستند به مشخصات سیستم مراجعه کنید.
838E-0LJ