محدود کردن استفاده از رسانه حافظه

گرچه رسانه های حافظه مانند دستگاه های حافظه USB راحتی را فراهم می کنند، اما اگر به درستی مدیریت نشوند می توانند منبع افشای اطلاعات نیز باشند. این بخش فرآیندهای ممانعت از استفاده رسانه حافظه و همچنین محدود ساختن توانایی ذخیره کردن اسناد اسکن شده روی رسانه حافظه یا چاپ داده های ذخیره شده روی رسانه حافظه را توضیح می دهد. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست یا DeviceAdmin مورد نیاز است.
 (Settings/Register‎)‏ <Function Settings‎>‏  <Store/Access Files‎>‏  <Memory Media Settings‎>‏  <Use Scan/Print Function‎>‏  گزینه <Off‎> را برای <Use Scan Function‎>‏ یا <Use Print Function‎> ‏انتخاب کنید  ‏<OK‎>‏ ‏ (Settings/Register)‏  (Settings/Register‎)‏  <Apply Set. Chng.‎> ‏ <Yes‎>
838E-0EF