کار کردن با داده ها در رسانه های حافظه

متصل کردن رسانه های حافظه به درگاه USB دستگاه، به شما اجازه می دهد داده های اسکن شده یا فایل های چاپ را در رسانه ذخیره کنید. فایل ها را تغییر نام دهید یا فایل های ناخواسته را از دستگاه حذف کنید تا بتوانید داده های رسانه را بدون استفاده از رایانه، مدیریت و سازماندهی کنید.
جای گذاری رسانه های حافظه
برای رسانه های حافظه موجود یا نحوه جای گذاری رسانه حافظه، به اتصال دستگاه حافظه USB بروید.
قبل از استفاده از رسانه حافظه آن را بررسی کنید
برای استفاده از رسانه حافظه، باید <Memory Media> در <Store Location Display Settings> روی <On> تنظیم شده باشد. <Store Location Display Settings>
<Use Scan Function> و <Use Print Function> را روی <On> تنظیم کنید. <Use Scan/Print Function>
وقتی رسانه حافظه شناسایی نشده باشد، حتی اگر به درستی متصل شده باشد، ممکن است دستگاه به گونه ای تنظیم شود که از درایو AddOn برای دستگاه ذخیره سازی خارجی USB استفاده کند. <Use AddOn Driver for USB Storage Device> را روی <Off> تنظیم کنید. <Use AddOn Driver for USB Storage Device>
اگر <Select Option When Connecting Memory Media> روی <On> تنظیم شود، بعد از جای گذاری رسانه حافظه، میانبرهای قابلیت های دردسترس نمایش داده می شوند. <Select Option When Connecting Memory Media>
از آنجایی که وقتی دستگاه در حالت خواب است ممکن است میانبرها نمایش داده نشوند، رسانه حافظه را بعد از خارج شدن دستگاه از حالت خواب جای گذاری کنید.
حذف رسانه حافظه
وقتی رسانه حافظه را حذف می کنید، همیشه از روش های زیر استفاده کنید. استفاده از روش دیگری برای حذف رسانه حافظه ممکن است باعث آسیب به رسانه حافظه و واحد اصلی دستگاه شود.
1
را فشار دهید.
2
رسانه حافظه ای را که می خواهید جدا کنید انتخاب کنید و <Remove> را فشار دهید.
3
رسانه حافظه را از درگاه USB جدا کنید و <OK>‏  <OK> را فشار دهید.
838E-0A7