<Scan Settings>

تنظیمات اسکن که برای تمام عملکردها معمول است را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Feeder Jam Recovery Method>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
اگر گیر کردن کاغذ در تغذیه کننده روی می دهد، می توانید انتخاب کنید کار اسکن دوباره از صفحه اول سند اصلی یا صفحه سند اصلی که اسکن آن قطع شده است شروع شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Feeder Jam Recovery Method>
<From 1st Page>,‏ <From Suspnd. Original>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
ارسال مستقیم فاکس ها از این تنظیم پشتیبانی نمی کند. اگر زمان ارسال مستقیم، گیر کردن کاغذ روی دهد، کار لغو می شود. در این حالت، دوباره کار را تنظیم کنید.
بسته به محل گیر کردن کاغذ، مشکل است که بتوان مشخص کرد اسکن کردن سند کامل شده است یا خیر. اگر <From Suspnd. Original> را برای <Feeder Jam Recovery Method> تنظیم کرده اید و نمی توانید مشخص کنید تا کدام صفحه سند اسکن شده است، توصیه می شود کار را لغو کنید و سپس دوباره آن را انجام دهید.
یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.
<From 1st Page>: دوباره اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید و سپس دوباره اسکن را از صفحه اول سند شروع کنید. اسناد اصلی به طور خودکار تا صفحه ای از سند که اسکن آن قطع شده بود تغذیه خواهند شد.
<From Suspnd. Original>: اسناد اصلی که به دلیل گیر کردن کاغذ در تغذیه کننده اسکن نشده اند را قرار دهید و سپس اسکن کردن همه اسناد اصلی باقیمانده را دوباره شروع کنید.

<Scanner Noise Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
می توانید تنظیم کنید زمانی که سند اصلی از تغذیه کننده اسکن می شود اولویت با سرعت اسکن باشد یا کاهش نویز.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Scanner Noise Settings>
<Speed Priority>,‏ <Quiet>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information

<Streak Prevention>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
می توانید مشخص کنید که آیا هنگام اسکن اسناد اصلی خطوط شناسایی و از ایجاد آنها ممانعت شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Streak Prevention>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
هنگامی که <On‎> انتخاب می شود، خطوط بسیار نازک ممکن است به صورت خطوط افقی شناسایی شوند.

<Speed/Image Quality Priority for Black & White Scan>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
می توانید تنظیم کنید زمانی که اسکن سیاه و سفید انجام می شود اولویت با سرعت اسکن باشد یا کیفیت تصویر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Speed/Image Quality Priority for Black & White Scan>
<Fax/I-Fax Send Jobs>: <Speed Priority>,‏ ‎<Quality Priority>
<All Send Jobs Except Fax/I-Fax Jobs>‎: <Speed Priority>,‏ <Quality Priority>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information

حتی اگر <Quality Priority> تنظیم شده باشد، این تنظیمات هنگام ارسال فاکس با <Direct Send> فعال نمی شوند.

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
می توانید به اجبار روشی را تعیین کنید که دستگاه اسناد اصلی LTRR و STMT را که روی صفحه شیشه ای قرار داده می شود مورد استفاده قرار دهد.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<LTRR/STMT Original Selection>
<Select Manually>،‏ <Use LTRR Format>،‏ <Use STMT Format>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information

<Remote Scan Gamma Value>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
هنگام اسکن اسناد رنگی در کامپیوتر خود می توانید مقدار گاما مورد استفاده را تنظیم کنید. مقدار گامایی که بیشترین تناسب را با تنظیمات رایانه تان دارد انتخاب کنید تا بتوانید سند را با تراکم بهینه چاپ کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Remote Scan Gamma Value>
<Gamma 1.0>،‏ <Gamma 1.4>،‏ <Gamma 1.8>،‏ <Gamma 2.2>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information

<Auto Online>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
این را روی <On> تنظیم کنید تا زمانی که <Remote Scanner> (صفحه <Home>) را فشار می دهید عملکرد اسکنر از راه دور به طور خودکار فعال شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Online>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که عملکرد اسکنر از راه دور فعال شد، نمی توانید از <Copy> و <Scan and Store> استفاده کنید.
می توانید مدت زمانی را که طی آن از سیستم خارج می شوید و نمایشگر پانل لمسی به طور خودکار به تنظیم پیش فرض برمی گردد، مشخص کنید.

<Auto Offline>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
زمانی که عملکرد اسکنر از راه دور فعال است (وقتی که دستگاه آنلاین است)، اسکن کردن با <Copy> یا <Scan and Store> ممکن نیست. اگر <Auto Offline> را به <On> تنظیم کنید، دستگاه بطور خودکار هنگامی که زمان به <Auto Reset Time> در <Preferences> تنظیم شود (Settings/Register) سپری می شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Offline>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
اگر <Auto Reset Time> روی <0> تنظیم شده باشد، دستگاه به طور خودکار بعد از تقریباً دو دقیقه آفلاین می شود.
می توانید مدت زمانی را که طی آن از سیستم خارج می شوید و نمایشگر پانل لمسی به طور خودکار به تنظیم پیش فرض برمی گردد، مشخص کنید.

<Auto Set Different Size Originals When Using Feeder>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Scan Settings>
می توانید تنظیم کنید که آیا بطور خودکار از حالت <Different Size Originals> هنگام اسکن با تغذیه کننده استفاده می کنید یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Set Different Size Originals When Using Feeder>
<Copy>: <On>,‏ <Off>
<Send/Scan and Store>: <On>,‏ <Off>
<Fax>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
نمی توانید همه حالت های زیر را همزمان ترکیب کنید.
<Different Size Originals>
<Shift>
<Select Paper>:<Auto>
حالت های <N on 1> و <Booklet> هنگام تشخیص کاغذ توسط تغذیه کننده برای اولین صفحه پردازش می شوند.
838E-0JC