<Common Settings>

تنظیمات معمول مورد استفاده هنگامی که اسناد اسکن شده را ذخیره یا از فایل های ذخیره شده استفاده می کنید را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Scan and Store Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Common Settings>
تنظیمات معمول مورد استفاده هنگام ذخیره اسناد اسکن شده را مشخص کنید.

<Access Stored Files Settings>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Common Settings>
تنظیمات معمول مورد استفاده هنگام استفاده از فایل های ذخیره شده را مشخص کنید.

<Limit Box PIN to 7 Digits/Restrict Access>

 (Settings/Register)  <Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Common Settings>
اگر این تنظیم روی <On> باشد، کاربران مجبورند یک پین هفت رقمی تنظیم کنند تا امنیت افزایش یابد. پین برای "صندوق های ورودی کاربر" با استفاده از حداقل یک رقم قابل تنظیم است.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Limit Box PIN to 7 Digits/Restrict Access>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0KJ