<Access Stored Files Settings>

تنظیمات معمول مورد استفاده هنگام استفاده از فایل های ذخیره شده را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Register/Edit Favorite Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Common Settings>‏  <Access Stored Files Settings>
می توانید زمان چاپ کردن، تنظیماتی که اغلب استفاده می شوند را در دکمه ای از دستگاه برای استفاده در فرصتی دیگر ثبت کنید. همینطور می توانید نام دلخواهی به دکمه اختصاص دهید و تنظیمات ثبت شده را بررسی کنید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
هنگام ثبت تنظیمات
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register/Edit Favorite Settings>
<Register>،‏ <Rename>،‏ <Delete>،‏ <Check Content> (<M1> تا <M9>)
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Change Default Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Common Settings>‏  <Access Stored Files Settings>
می توانید تنظیمات ثبت شده به عنوان پیش فرض را برای عملکرد <Access Stored Files> تغییر دهید.
هنگام ثبت تنظیمات
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default Settings>
<Register>,‏ <Initialize>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
838E-0KL