<Limited Functions Mode>

تنظیمات مورد استفاده برای محدود کردن استفاده از تجهیزات اختیاری را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Finisher Tray A>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Limited Functions Mode>
انتخاب کنید "سینی خروجی A" پرداخت کننده غیرفعال شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Finisher Tray A>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
خیر
خیر
-

<Finisher Puncher>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Limited Functions Mode>
انتخاب کنید که آیا می خواهید واحد پانچ کردن که در پرداخت کننده نصب شده را غیرفعال کنید یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Finisher Puncher>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
خیر
خیر
-
838E-0L5