<User Management>

تنظیمات برای مدیریت کاربران دستگاه را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Authentication Management>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>
تنظیمات برای مدیریت کاربران دستگاه را با استفاده از برنامه تأیید اعتبار مشخص کنید.

<System Manager Information Settings>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>
اطلاعات مدیر سیستم را برای دستگاه تنظیم کنید. تغییر پین و شناسه مدیر سیستم
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<System Manager Information Settings>
<System Manager ID>: 7654321 (حداکثر هفت رقم)
<System Manager PIN>: 7654321 (حداکثر هفت رقم)
<System Manager Name>
<E-Mail Address>
<Contact Information>
<Comment>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings

<Department ID Management>

 (Settings/Register)  <Management Settings>‏  <User Management>
انتخاب کنید کاربران در گروه ها بر اساس اختصاص کاربران به شناسه های بخش مدیریت شوند یا خیر. پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Department ID Management>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Register PIN>
‎<Register>‎،‏ ‎<Edit>‎،‏ <Delete>،‏ <Limit Functions>‎‏*1
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
زمانی که <Register>/<Edit> انتخاب شود:
<Department ID>،‏ <PIN>،‏ <Turn Limit On/Off and Set Page Limit>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
زمانی که <Turn Limit On/Off and Set Page Limit> انتخاب شود:
<Total Print Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Total Color Print Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Total Black & White Print Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
زمانی که <Set Copy Limit> انتخاب شود:
<Color Copy Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Black & White Copy Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
زمانی که <Set Scan Limit> انتخاب شود:
<Color Scan Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Black & White Scan Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
زمانی که <Set Print Limit Details> انتخاب شود:
<Color Print Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Black & White Print Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Page Totals>
<Clear>،‏ <Print List>،‏ <Clear All Totals>،‏ <Large2 Count Management>
خیر
خیر
بله
خیر
-
<Allow Printer Jobs with Unknown IDs>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Allow Black & White Copy/Print Jobs>‎‏*1
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Allow Black & White Printer Jobs>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
*1 مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که تأیید اعتبار شناسه بخش به عنوان سرویس ورود به دستگاه تنظیم شود.
838E-0L1