<Sub Line Settings>

تنظیمات خط فرعی (LAN بی سیم یا LAN سیم دار مجزا) را مشخص کنید هنگامی که LAN سیم دار و LAN بی سیم یا یک LAN سیم دار و LAN سیم دار دیگر هر دو همزمان استفاده می شوند.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<IP Address Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings>
آدرس IPV4 را برای خط فرعی مشخص کنید. تنظیم آدرس IPv4 خط فرعی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<IP Address Settings>
<DHCP>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<IP Address>: <0.0.0.0>
خیر
بله
خیر
A
Settings/Registration Basic Information
<Subnet Mask>: <0.0.0.0>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Gateway Address>: <0.0.0.0>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Priority Line for Communication with Mobile Devices>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings>
خط را برای اتصال دستگاه های همراه به آن زمان استفاده همزمان از خط اصلی و خط فرعی انتخاب کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Priority Line for Communication with Mobile Devices>
<Main Line>,‏ <Sub Line>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Ethernet Driver Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings>
تنظیمات درایور اترنت خط فرعی را مشخص کنید. انجام تنظیمات اترنت
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Ethernet Driver Settings>
<Auto Detect>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Communication Mode> (Off): <Half Duplex>,‏ <Full Duplex>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet Type> (Off): <10BASE-T>,‏ <100BASE-TX>,‏ <1000BASE-T>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Current Transmission Speed>: فقط نمایشگر
خیر
بله
بله
خیر
-
<MAC Address>: فقط نمایشگر
خیر
بله
بله
خیر
-

<Firewall Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings>
تنظیمات برای فیلتر کردن بسته به خط فرعی را مشخص کنید (برای مجوز دادن ارتباط تنها با دستگاه هایی که آدرس IP خاصی دارند).

<Settings for System Data Communication>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings>
تنظیمات برای یک DNS و پراکسی استفاده شده برای ارتباط داده سیستم خاص روی یک خط فرعی را مشخص کنید.
838E-0HR