انجام تنظیمات اترنت

اترنت استانداردی است که روش های ارتباطات درون یک LAN را تصریح می کند. معمولاً سیستم ارتباطات (half-duplex/full-duplex) و نوع اترنت (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) می توانند به طور خودکار تنظیم شوند. می توانید آنها را به طور مجزا و با تغییر تنظیمات به عملیات دستی نیز تنظیم کنید.
<Ethernet Driver Settings‎>‏ برای هر دو خط اصلی و خط فرعی موجود است. در صورت نیاز تنظیمات را ثبت کنید.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <Ethernet Driver Settings> را فشار دهید.
برای انجام تنظیمات اترنت برای خط فرعی، <Preferences>‏  <Network>‏ <Sub Line Settings>‏ <Ethernet Driver Settings> را فشار دهید.
3
انجام تنظیمات اترنت.
به طور معمول، <On> را در <Auto Detect> فشار دهید. سیستم ارتباطات و نوع اترنت شناسایی و به طور خودکار پیکربندی می شوند.
انجام دستی تنظیمات اترنت
1
<Off> را در <Auto Detect> فشار دهید.
2
سیستم ارتباطات را انتخاب کنید.
 <Half Duplex>
عملکردهای ارسال/دریافت را به صورت متناوب انجام دهید. این را زمانی انتخاب کنید که روتر وصل شده برای ارتباطات نیمه-دوتایی تنظیم شده باشد.
 <Full Duplex>
عملکردهای ارسال/دریافت را همزمان انجام دهید. این را به عنوان یک روش کلی انتخاب کنید.
3
نوع اترنت را انتخاب کنید.
<10BASE-T>،‏ <100BASE-TX>، یا <1000BASE-T> در <Ethernet Type> را انتخاب کنید.
4
<OK‎> را فشار دهید.
5
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.
838E-040