<IPv4 Address Filter>

تنظیمات برای فیلتر کردن آدرس IPv4 مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Outbound Filter>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <Firewall Settings>‏ <IPv4 Address Filter>
فیلتر خارج از محدوده را مشخص کنید. تعیین آدرس های IP در تنظیمات دیوارهای آتش
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Outbound Filter>
<Use Filter>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>: <Allow>,‏ <Reject>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (تا 16 آدرس IPv4)،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>
<Single Address>,‏ <Range Address> (<First Address>,‏ <Last Address>), <Prefix Address> (<Address>,‏ <Prefix Length>), <Port Number>(<Do Not Specify>,‏ <Specify>)
<Specify>(<Port Number>): <Add>,‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<Single Address>,‏ <Range Address> (<First Address>,‏ <Last Address>), <Prefix Address> (<Address>,‏ <Prefix Length>), <Port Number>(<Do Not Specify>,‏ <Specify>)
<Specify>(<Port Number>): <Add>,‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 تا 32)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Inbound Filter>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <Firewall Settings>‏ <IPv4 Address Filter>
فیلتر داخل محدوده را مشخص کنید. تعیین آدرس های IP در تنظیمات دیوارهای آتش
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Inbound Filter>
<Use Filter>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>: <Allow>,‏ <Reject>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (تا 16 آدرس IPv4)،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>
<Single Address>،‏ <Range Address> (<First Address>،‏ <Last Address>)، <Prefix Address> (<Address>،‏ <Prefix Length>)، <Port Number> (<Do Not Specify>،‏ <Specify>)
<Specify> (<Port Number>): <Add>,‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<Single Address>,‏ <Range Address> (<First Address>،‏ <Last Address>)، <Prefix Address> (<Address>،‏ <Prefix Length>)، <Port Number> (<Do Not Specify>،‏ <Specify>)
<Specify> (<Port Number>): <Add>,‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 تا 32)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Firewall Settings>‏  <IPv4 Address Filter>
مشخص کنید همیشه ارتباط ICMP مجاز باشد یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0HF