<IPv4 Settings>

تنظیماتی که شما را قادر می سازد تا از این دستگاه در یک محیط IPv4 استفاده کنید را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Use IPv4>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv4 Settings‎>
تنظیم کنید آیا از IPv4 استفاده شود یا خیر. تنظیم آدرس IPv4
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use IPv4>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<IP Address Settings>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv4 Settings‎>
آدرس IPv4 را مشخص کنید. تنظیم آدرس IPv4
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<IP Address Settings>
<IP Address>: <0.0.0.0>
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Subnet Mask>: <0.0.0.0>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Gateway Address>: <0.0.0.0>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto IP>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<DHCP Option Settings>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv4 Settings‎>
تنظیمات اختیاری را برای DHCP مشخص کنید. استفاده از سرور DHCP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<DHCP Option Settings>
<Acquire Host Name>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Dynamic Update>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Acquire DNS Server Address>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Acquire Domain Name>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Acquire WINS Server Address>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Acquire SMTP Server Address>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Acquire POP Server Address>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‎<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>‎‎‏*1: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*1 این تنظیم را فقط از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می توان مشخص کنید.

<PING Command>

 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‏>‏ <Network‎> ‏ <TCP/IP Settings‎> ‏ <IPv4 Settings‎>
بررسی کنید که آدرس IPv4 به درستی تنظیم شده باشد. انجام آزمایش اتصال برای آدرس IPv4
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<PING Command>
<IPv4 Address>: <0.0.0.0>
خیر
بله
خیر
خیر
-
838E-0H9