<TCP/IP Settings>

تنظیماتی را مشخص کنید که به دستگاه امکان می دهد در یک شبکه TCP/IP استفاده شود.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<IPv4 Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیماتی که شما را قادر می سازد تا از این دستگاه در یک محیط IPv4 استفاده کنید را مشخص کنید.

<IPv6 Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیماتی که شما را قادر می سازد تا از این دستگاه در یک محیط IPv6 استفاده کنید را مشخص کنید.

<DNS Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات سیستم نام دامنه (DNS) را برای تبدیل نامه میزبان (نام های دامنه) به آدرس های IP مشخص کنید.

<Computer Name/Workgroup Name Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
نام دستگاه را در شبکه و نام گروه کاری که دستگاه به آن متعلق است، مشخص کنید. اگر محیط شما گروه های کاری ندارد، گروه کاری در Windows ایجاد کنید و نام این گروه کاری را وارد نمایید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Computer Name/Workgroup Name Settings>
‎<Computer Name>‎ (حداکثر 15 نویسه): Canon****** ("******" شش رقم آخر آدرس MAC را نشان می دهد.)
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Workgroup Name> (حداکثر 15 نویسه): گروه کاری
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Comment> (حداکثر 48 نویسه)
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Use NetBIOS>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
اگر <Use NetBIOS> را روی <Off> تنظیم کنید، <WINS Settings> غیرفعال می شود. دقت کنید زمان استفاده از WINS، ‏<Use NetBIOS> را روی <On> تنظیم کنید.

<SMB Client Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای استفاده در زمانی که دستگاه به عنوان یک سرویس گیرنده SMB به شبکه وصل می شود مشخص کنید. انجام تنظیمات SMB
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<SMB Client Settings>
<Authentication Type>: <NTLMv1>،‏ <NTLMv2>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Require SMB Signature for Connection>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Require Encryption for Connection>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Timeout>:‏ 3 تا 30 تا 300 sec.
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Specify SMB Client Version>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
نسخه SMB را برای استفاده با سرویس گیرنده SMB مشخص کنید. انجام تنظیمات SMB
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Specify SMB Client Version>
<1.0>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
از نسخه مشابه SMB با سرور SMB و سرویس گیرنده SMB استفاده کنید. اگر نسخه ها فرق داشته باشند نمی توان از SMB استفاده کرد.

<WINS Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای سرویس نام اینترنت Windows ‏(WINS) مشخص کنید. انجام تنظیمات WINS
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<WINS Settings>
<WINS Resolution>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS Server Address> (آدرس IP)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
Iگر <Use NetBIOS> را روی <Off> در <Computer Name/Workgroup Name Settings> تنظیم کنید، این تنظیم غیرفعال می شود.

<LPD Print Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای چاپ LPD مشخص کنید. برای استفاده از چاپ LPD، ‏<On> را فشار دهید و زمانی که داده چاپ به دلیل خطای ارتباطی یا موارد دیگر قابل دریافت نیست، زمان را تا لغو خودکار کار تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<LPD Print Settings>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD Banner Page>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>:‏ 1 تا 5 تا 60 (دقیقه.)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
صفحات بنر را فقط زمانی می توان خروجی گرفت که عملکرد چاپگر PCL یا عملکرد چاپگر PS نصب شده باشد. گزینه های سیستم
صفحات بنر تنظیم می شوند تا از طریق کار چاپی، چاپ شوند. حتی اگر <LPD Banner Page> بر روی <On> تنظیم شده باشد، صفحات بنر برای کارهای چاپی که تنظیم آنها روی عدم چاپ یک صفحه بنر باشد، چاپ نمی شوند.

<RAW Print Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای چاپ RAW مشخص کنید. برای استفاده از چاپ RAW، ‏<On> را فشار دهید و تنظیم کنید آیا از ارتباطات دو طرفه استفاده شود یا خیر و زمانی که داده چاپ به دلیل خطای ارتباطی یا موارد دیگر قابل دریافت نیست، زمان را تا لغو خودکار کار تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<RAW Print Settings>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Bidirectional Communication>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>:‏ 1 تا 5 تا 60 (دقیقه.)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<SNTP Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای پروتکل زمان بندی آسان شبکه (SNTP) مشخص کنید. انجام تنظیمات SNTP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<SNTP Settings>
<Use SNTP>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling Interval>:‏ 10 تا 1440 تا 2880 min.
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Server Address> (آدرس IP یا نام میزبان)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Check NTP Server>
خیر
بله
بله
خیر
-

<FTP Print Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای چاپ FTP مشخص کنید. برای استفاده از چاپ FTP، ‏<On> را فشار دهید و <User Name> و <Password> را در صورت نیاز تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<FTP Print Settings>
<Use FTP Printing>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<User Name>: guest
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Password>: 7654321
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Use UTF-8 to Display Name of FTP Print Job>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
مشخص کنید آیا از UTF-8 برای نمایش نام های فایل برای زمان چاپ FTP استفاده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use UTF-8 to Display Name of FTP Print Job>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<WSD Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات WSD را مشخص کنید.
برای استفاده از WSD (سرویس وب در دستگاه ها) برای برنامه چاپ، <Use WSD Printing> را روی <On> تنظیم کنید.
برای استفاده از WSD جهت بازیابی اطلاعات دستگاه، <Use WSD Browsing> را روی <On> تنظیم کنید.
برای استفاده از عملکرد اسکن WSD، ‏<Use WSD Scan> را روی <On> تنظیم کنید. استفاده از WSD
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<WSD Settings>
<Use WSD Printing>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use WSD Browsing>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use WSD Scan>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر <Use WSD Printing> را روی <On> تنظیم کنید، <Use WSD Browsing> و <Use HTTP> نیز بر روی <On> تنظیم می شوند.
اگر <Use WSD Scan> را روی <On> تنظیم کنید، <Use HTTP> نیز بر روی <On> تنظیم می شود.

<Use FTP PASV Mode>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
مشخص کنید از حالت FTP PAS استفاده شود یا خیر. تنظیم حالت PASV از FTP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use FTP PASV Mode>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<IPP Print Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای چاپ IPP مشخص کنید. برای استفاده از چاپ IPP، ‏<On> را فشار دهید و تنظیم کنید آیا تنها داده ارتباطی رمزگذاری شده با TLS (چاپ IPP) مجاز باشد و اینکه از تأیید اعتبار IPP استفاده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<IPP Print Settings>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Allow When Using TLS>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Authentication>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر این را روی <On> تنظیم کنید، <Use HTTP> نیز بر روی <On> تنظیم می شود.
برای انجام چاپ IPPS، یک جفت کلید برای استفاده مورد نیاز است. می توانید از جفت کلید از قبل نصب شده یا جفت کلید اصلی ایجاد شده توسط دستگاه برای استفاده به عنوان کلید، استفاده کنید. برای اطلاعات مربوط به کلید مورد استفاده و روش ایجاد یک جفت کلید اصلی، به ایجاد کلید و گواهی برای ارتباط شبکه یا ثبت یک کلید و گواهی برای ارتباط شبکه مراجعه کنید. اگر هنگام ایجاد کلید جهت استفاده از ارتباطات شبکه، <RSA> را برای <Key Algorithm> انتخاب کنید، طول کلید را روی <1024> یا طولانی تر تنظیم کنید. اگر طول کلید <512> تنظیم شود، ممکن است بسته به سیستم عاملی که استفاده می کنید چاپ IPPS به درستی انجام نشود.
با استفاده از عملکرد احراز هویت IPP با تنظیم <Use Authentication> بر روی <On>، اطلاعات کاربر دستگاه به عنوان کاربر و کلمه عبور احراز هویت IPP استفاده می شود. دقت کنید اطلاعات کاربر را از قبل، زمان استفاده از عملکرد احراز هویت IPP ثبت کنید. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی

<Multicast Discovery Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات اکتشاف چندتایی را مشخص کنید. نظارت بر دستگاه از طریق سیستم های مدیریت دستگاه
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Multicast Discovery Settings>
<Response>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Scope Name>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای ارسال چندتایی اعلان های حالت خواب در شبکه مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>:‏ 1 تا 11427 تا 65535
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>:‏ 0 تا 3 تا 254
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>:‏ 60 تا 600 تا 65535 sec.
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم را فقط از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می توان مشخص کنید.

<Use HTTP>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیم HTTP را فعال یا غیرفعال کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use HTTP>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
با تعیین این تنظیم بر روی <On>، می توانید درگاه ضروری را باز کنید. با این حال اگر از درگاه استفاده نمی شود، توصیه می شود آن را روی <Off> تنظیم کنید. اگر درگاه را باز کنید، ممکن است کاربر غیرمجازی به دستگاه دسترسی پیدا کند.
اگر این را روی <Off> تنظیم کنید، تنظیمات زیر نیز بر روی <Off> تنظیم می شوند.
<Remote UI Settings>
<IPP Print Settings>
<Use WSD Scan> و <Use WSD Printing> در <WSD Settings>

<TLS Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
می توانید یک جفت کلید، نسخه TLS و الگوریتم رمزگذاری برای استفاده تنظیم کنید بعد از تأیید اینکه دستگاه از ارتباط رمزگذاری شده TLS استفاده می کند. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Key and Certificate>
<Set as Default Key>
خیر
بله
بله
خیر
-
<Certificate Details> (<Version>،‏ <Serial Number>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Issued To>،‏ <Validity Start Date>،‏ <Validity End Date>،‏ <Issuer>،‏ <Public Key>،‏ <Certificate Thumbprint>،‏ ‎<Issued To (Altn. Name)>‎،‏ <Verify Certificate>)
خیر
بله
بله
خیر
-
<Display Use Location> (نشان می دهد جفت کلید برای چه چیزی استفاده می شود)
خیر
بله
بله
خیر
-
<Specify Allowed Versions>
<Maximum Version>: <TLS 1.0>،‏ <TLS 1.1>،‏ <TLS 1.2>،‏ <TLS 1.3>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Version>: <TLS 1.0>,‏ <TLS 1.1>,‏ <TLS 1.2>,‏ <TLS 1.3>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption Algo Settings>
‎<AES-CBC (256-bit)>‎: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‎<AES-GCM (256-bit)>‎: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‎<AES-CBC (128-bit)>‎: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‎<AES-GCM (128-bit)>‎: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20 POLY1305>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Key Exchange Algo Settings>
<RSA>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Signature Algo Settings>
<RSA>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<HMAC Algo Settings>
<SHA1>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Proxy Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات را برای پراکسی مشخص کنید. تنظیم پراکسی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Proxy Settings>
<Use Proxy>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Server Address> (آدرس IP یا FQDN)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>:‏ 1 تا 80 تا 65535
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Proxy within Same Domain>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Set Authentication>
<Use Proxy Authentication>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<User Name> (حداکثر 24 نویسه)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Password> (حداکثر 24 نویسه)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Confirm Auth. Info. When in Auth. Management Mode>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
مشخص کنید آیا دستگاه زمان چاپ با استفاده از درایور چاپگر V4، اطلاعات احراز هویت را بررسی کند یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm Auth. Info. When in Auth. Management Mode>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر کلیدی برای استفاده از ارتباط TLS وجود ندارد یا خراب شده است، این تنظیم غیرفعال می شود. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS

<IPSec Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
تنظیمات IPSec را مشخص کنید. پیکربندی تنظیمات IPSec
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use IPSec>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Receive Non-Policy Packets>
<Allow>,‏ <Reject>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Policy On/Off>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>
<Policy Name> (حداکثر 24 نویسه)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector Settings>
<Local Address> (<All IP Addresses>،‏ <IPv4 Address>،‏ <IPv6 Address>،‏ <IPv4 Manual Settings>،‏ <IPv6 Manual Settings>)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings> (<Single Address>،‏ <Address Range>(<First Address>،‏ <Last Address>)، <Subnet Settings>(<Address>،‏ <Subnet Mask>))
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<Address>)، <Address Range> (<First Address>،‏ <Last Address>)، <Specify Prefix> (<Address>،‏ <Prefix Length>))
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 تا 64 تا 128)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address>(<All IP Addresses>،‏ <All IPv4 Addresses>،‏ <All IPv6 Addresses>،‏ <IPv4 Manual Settings>،‏ <IPv6 Manual Settings>)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings>(<Single Address>،‏ <Address Range>(<First Address>،‏ <Last Address>)، <Subnet Settings>(<Address>،‏ <Subnet Mask>))
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<Address>)، <Address Range> (<First Address>،‏ <Last Address>)، <Specify Prefix> (<Address>،‏ <Prefix Length>))
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 تا 64 تا 128)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Specify by Port Number>،‏ <Specify by Service Name>)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Port Number>(<Local Port>(<All Ports>،‏ <Single Port>)، <Remote Port>(<All Ports>،‏ <Single Port>))
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Single Port> (1 تا 65535)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Service Name>
<Service On/Off>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE Settings>
<IKE Mode>: <Main>,‏ <Aggressive>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>:‏ 1 تا 480 تا 65535 دقیقه.
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Method>: <Pre-Shared Key Method> (<Shared Key>)، <Digital Sig. Method> (<Key and Certificate>)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Set as Default Key>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Certificate Details>(<Version>،‏ <Serial Number>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Issued To>،‏ <Validity Start Date>،‏ <Validity End Date>،‏ <Issuer>،‏ <Public Key>،‏ <Certificate Thumbprint>،‏ ‎<Issued To (Altn. Name)>‎،‏ <Verify Certificate>)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>: <Display Use Location> (نشان می دهد جفت کلید برای چه چیزی استفاده می شود)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm> (<Auto>،‏ <Manual Settings>)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings>
<Authentication>
<SHA1>: <On>,‏ <Off>
<SHA2>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>: <On>,‏ <Off>
<AES-CBC>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
‎<Group 14 (2048)>‎: <On>,‏ <Off>
<ECDH-P256>: <On>,‏ <Off>
<ECDH-P384>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Network Settings>
<Validity>
<Time>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (1 تا 480 تا 65535 min.)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>
<Size>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (0 تا 1 تا 65535 MB)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Auto>,‏ <Manual Settings>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings> (<ESP>،‏ ‎<ESP (AES-GCM)>‎،‏ ‎<AH (SHA1)>‎)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
تنظیمات <ESP>:
<ESP Authentication>
<SHA1>: <On>,‏ <Off>
<NULL>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP Encryption>
<3DES-CBC>: <On>,‏ <Off>
<AES-CBC>: <On>,‏ <Off>
<NULL>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
تنظیمات ‎<ESP (AES-GCM)>‎: هیچکدام
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
تنظیمات ‎<AH (SHA1)>‎: هیچکدام
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Connection Mode>:
Transport (فقط نمایشگر)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Only Allow 256-bit for AES Key Length>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
خیر
-
<Edit>
-
خیر
بله
بله
خیر
-
<Delete>
-
خیر
بله
بله
خیر
-
<Print List>
<Yes>,‏ <No>
خیر
بله
بله
خیر
-

<TCP/IP Option Settings>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
مقیاس پنجره گزینه TCP و اندازه MTU را مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>:‏ 600 تا 1500 bytes (600-1500)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم را فقط از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می توان مشخص کنید.

<Use Network Link Scan>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>
مشخص کنید از "اسکن لینک شبکه" استفاده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Network Link Scan>
<On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Use TLS>: <On>,‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0H8