تنظیم زمان انتظار هنگام اتصال به شبکه

اگر قصد دارید که افزونگی شبکه را با اتصال چندین هاب سوئیچ کننده انجام دهید، به مکانیسمی نیاز است که از حلقه شدن بسته جلوگیری کند. در این موارد، تعیین نقش پورت های سوئیچ کننده مفید است، اما ممکن است در برخی موارد درست بعد از تغییراتی همچون افزودن دستگاه جدید به شبکه، ارتباطات به درستی برقرار نشود. برای اتصال دستگاه به چنین شبکه ای، زمان انتظار را تنظیم کنید که زمانی است که طول می کشد تا ارتباط برقرار شود.
 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <Waiting Time for Connection at Startup>‏ زمان انتظار را تنظیم کنید  <OK>‏  (Settings/Register)‏  <Yes>
838E-041