سایر تنظیمات شبکه

مطابق با محیط سیستم خود موارد زیر را تنظیم کنید.

تنظیم حالت PASV از FTP

PASV یک حالت ارتباطی FTP است که در طول انتقال فایل استفاده می شود. <On>را برای این تنظیمات فشار دهید تا دستگاه را فعال کنید تا به سرور FTP وصل شود، حتی اگر دستگاه داخل دیوار آتش باشد. از قبل تأیید کنید که حالت PASV در سمت سرور FTP تنظیم شده باشد.
 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏   <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <Use FTP PASV Mode>‏  <On>‏  <OK>

انجام تنظیمات SNTP

SNTP پروتکلی برای تنظیم زمان با استفاده از سرور زمان در شبکه می باشد. از SNTP وقتی استفاده می شود که لازم است زمان بین دستگاه و سرور تنظیم شود، در مواردی که تأیید اعتبار امنیتی هنگام دسترسی به سرور LDAP انجام می شود. از قبل تفاوت زمانی (منطقه زمانی) را تنظیم کنید، زیرا عملکردها بر اساس زمان هماهنگ جهانی (UTC) صورت می گیرد. تنظیم تاریخ/زمان
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>‏ <SNTP Settings> را فشار دهید.
3
<On> را در <Use SNTP> فشار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.
<Polling Interval>
فواصل توصیه شده برای تنظیم زمان را بر حسب دقیقه مشخص کنید.
<NTP Server Address>
آدرس IP سرور NTP را وارد کنید. وقتی از سرور DNS، به جای سرور IP استفاده می شود، می توانید "host name.domain name" یا (FQDN) را با استفاده از نویسه های حرفی عددی وارد کنید. (مثال: "ntp.example.com").
<Check NTP Server>
می توانید وضعیت ارتباطات میان سرور ثبت شده و SNTP را بررسی کنید. وقتی اتصال به درستی برقرار شد، "OK" نمایش داده می شود. اما تنها وضعیت ارتباط تأیید می شود، و تنظیم زمان انجام نمی شود.
برای انجام همگام سازی زمانی از طریق SNTP با سرور NTP، تنظیم منطقه زمانی که دستگاه در آن استفاده می شود، از قبل ضروری است. تنظیم تاریخ/زمان
اگر SNTP تنظیم نشده باشد، هنگامی که سرویس های معینی استفاده می شود، دستگاه ممکن است به یک سرور SNTP خارجی برای همگام سازی ساعت دسترسی یابد.
4
<OK‎> را فشار دهید.
5
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.

نظارت بر دستگاه از طریق سیستم های مدیریت دستگاه

وقتی نرم افزار مدیریت دستگاه مانند iW Management Console استفاده می شود، می توانید اطلاعات مختلفی را جمع آوری/مدیریت کنید، مانند اطلاعات تنظیم، اطلاعات آدرس، و اطلاعات عدم موفقیت دستگاه در شبکه از طریق سرور.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏ <Network>‏ <TCP/IP Settings>‏ <Multicast Discovery Settings> را فشار دهید.
3
<Response> را روی <On> قرار دهید و <Scope Name> را فشار دهید و نام حوزه را وارد کنید.
نام حوزه مشخص شده را با استفاده از "تنظیمات کشف چندپخشی در" <Scope Name> وارد کنید.
4
<OK‎> را فشار دهید.
5
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.
838E-048