انجام تنظیمات WINS

WINS نام سرویس راه حلی است که نام NetBIOS (نام رایانه و نام چاپگر در شبکه SMB) را به آدرس IP تبدیل می کند. برای استفاده از WINS، به سرور WINS مشخص شده نیاز دارید.
برای ثبت سرور WINS در دستگاه، <Computer Name/Workgroup Name Settings> را برای <TCP/IP Settings> تنظیم کنید. <Computer Name/Workgroup Name Settings>
اگر <Use NetBIOS> را روی <Off> در <Computer Name/Workgroup Name Settings> تنظیم کنید، تنظیمات WINS غیرفعال می شوند. دقت کنید زمان استفاده از WINS، ‏<Use NetBIOS> را روی <On> تنظیم کنید.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <WINS Settings> را فشار دهید.
3
<On> را در <WINS Resolution>فشار داده، و آدرس IP سرور WINS را در <WINS Server Address> وارد کنید.
اگر آدرس IP سرور WINS از سرور DHCP گرفته شود، آدرس IP گرفته شده از سرور DHCP دارای اولویت است.
4
<OK‎> را فشار دهید.
5
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.
838E-044