החלפת מחסנית הטונר

כאשר הטונר מתחיל להיגמר או שהוא נגמר, תופיע הודעה שמבקשת ממך להכין מחסנית טונר חדשה או לבצע החלפה של מחסנית הטונר. הכן מחסנית טונר חדשה או בצע החלפה של מחסנית הטונר בהתאם להודעה המוצגת.
אל תחליף מחסניות טונר עד שתופיע הודעה המבקשת ממך לעשות כן.
לפרטים על כל אחת מההודעות, ראה אמצעי נגד לטיפול בכל הודעה.
למידע על מספרי המוצר של מחסניות הטונר, ראה חלקי חילוף.
ניתן לבדוק את הכמות הנוכחית שנותרה בטונר. בדיקת מפלס הטונר

הליך להחלפת מחסנית הטונר

אין לגעת במגעים החשמליים שבקצה מחסנית הטונר.
בעת החלפת מחסניות טונר מרובות במקביל, החלף אותן לפי הסדר שחור, צהוב, מגנטה, ציאן.
1
לחץ על .
פעולה זו אינה הכרחית בזמן שנגמר הטונר השחור או כל הטונרים.
2
פתח את המכסה הקדמי של היחידה הראשית.
3
משוך החוצה את מחסנית הטונר.
משכו החוצה את מחסנית הטונר של הצבע המוצג במסך.
יש לוודא שאתה נמנע מפגיעה במחסנית הטונר על ידי הטחתה כנגד חפץ כלשהו וכן הלאה. פגיעה זו עלולה לגרום לנזילה של הטונר.
4
יש להוציא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
5
כאשר החלק הלבן של מחסנית הטונר החדשה פונה כלפי מטה, נער את מחסנית הטונר מעלה ומטה כעשר פעמים.
ניעור מחסנית הטונר מיישר את הטונר שבפנים.
אין להפנות את החלק הלבן של מחסנית הטונר כלפי מטה. דבר זה עלול למנוע מהטונר לצאת באופן אחיד.
6
התקן את מחסנית הטונר החדשה.
לפני התקנת מחסנית הטונר, ודא שצבע מחסנית הטונר והצבע המצוין בחריץ היחידה הראשית זהים.
החזק את מחסנית הטונר כשהמשטח השטוח שלה כלפי מטה, החלק את המחסנית לתוך היחידה הראשית ככל שניתן.
7
סגור את המכסה הקדמי של היחידה הראשית.
אם ההדפסה הופרעה כי הטונר נגמר, היא תתחדש אוטומטית כאשר תחליף את מחסנית הטונר.
גם אם נגמר טונר ציאן, מגנטה או צהוב, תוכלו להמשיך להדפיס בשחור-לבן כל עוד נשאר טונר שחור, אך איכות ההדפסה תרד. אם ברצונך להמשיך ולהדפיס בשחור-לבן, אין להחליף את מחסנית הטונר עד להשלמת ההדפסה.
אם הצבע וצפיפות ההדפסה שונה לאחר החלפת מחסנית הטונר, בצע התאמות.
838F-01E