פנים

מנקה זכוכית חסומה לאבק

השתמשו בתכשיר ניקוי זה בזמן ניקוי הזכוכית החסומה לאבק.

יחידת תוף

היחידה שמגדירה את הטונר על הנייר. החלפת יחידת התוף

מחסנית טונר

החלף את מחסנית הטונר כאשר הטונר נגמר. החלפת מחסנית הטונר

מכלול הקיבוע

היחידה שמתקנת את הטונר על הנייר. בדוק זאת כשנייר נתקע בתוך היחידה הראשית. חסימות נייר ביחידה הראשית

יחידת Duplexing

זהו התקן שמאפשר הדפסה בשני צדי הנייר. בדוק את היחידה הזו כשנייר נתקע בתוך היחידה הראשית. חסימות נייר ביחידה הראשית

מחסנית פסולת טונר

החלף את מכל פסולת הטונר כאשר הוא מלא בפסולת טונר. החלפת מכל פסולת הטונר
838F-009