ציין את מגש הפלט לניירות מודפסים

ניתן לציין לאיזה מגש פלט להוציא נייר מודפס מראש. ציון מגש הפלט עבור כל פונקציה יכול לצמצם את הזמן הדרוש לחיפוש נייר הפלט. ניתן גם לציין את עדיפות מגש הפלט כאשר מציינים מספר מגשי פלט עבור אותה פונקציה.‎<Output Tray Settings>‎
הגדרה זו זמינה רק אם למחשב שלך יש מספר מגשי פלט.

פונקציות זמינות לפי תצורת מכשירים ומגש פלט

הגדרת תצורת המכשיר
פונקציות זמינות לפי מגש פלט ועדיפות ברירת מחדל
מיקום המגש
Inner 2way Tray-M
<מגש A>
1 Copy, 1 גישה לקבצים מאוחסנים, 1 Printer, 2 קבלה, 2 אחר, 2 פקס
<מגש B>
2 Copy, 2 גישה לקבצים מאוחסנים, 2 Printer, 1 קבלה, 1 אחר, 1 פקס
Inner 2way Tray-M ו Copy Tray-T
<מגש A>
1 Copy, 1 גישה לקבצים מאוחסנים, 1 Printer, קבלה, אחר, פקס
<מגש B>
2 Copy, 2 גישה לקבצים מאוחסנים, 2 Printer, קבלה, אחר, פקס
<מגש C>
Copy, גישה לקבצים מאוחסנים, Printer, 1 קבלה, 1 אחר, 1 פקס
Inner Finisher-L
<מגש A>
1 Copy, 1 גישה לקבצים מאוחסנים, 1 Printer, 2 קבלה, 2 אחר, 2 פקס
<מגש B>
2 Copy, 2 גישה לקבצים מאוחסנים, 2 Printer, 1 קבלה, 1 אחר,  1  פקס
Inner Finisher-L ו Copy Tray-T
<מגש A>
1 Copy, 1 גישה לקבצים מאוחסנים, 1 Printer, קבלה, אחר, פקס
<מגש B>
2 Copy, 2 גישה לקבצים מאוחסנים, 2 Printer, קבלה, אחר, פקס
<מגש C>
Copy, גישה לקבצים מאוחסנים, Printer, 1 קבלה, 1 אחר, 1 פקס
אם מגש מסוים מגיע למגבלת הסידור בערימה שלו, המכשיר משתמש באופן אוטומטי במגש אחר שנועד לבצע את אותה פונקציה. עם זאת, מומלץ שתייעד רק מגש אחד עבור מסמכי פקס/I-fax כדי למנוע מהם ללכת לאיבוד.
סדר העדיפויות של מגשי הפלט נקבע לפי סדר מגשי הפלט שנבחרו. העדיפות מוצגת כ- "1", "2" ו- "3."
בחר <אחר> בעת הדפסת דוחות.
פונקציית הפקס מוצגת עבור תצורות התקנים עם לוח פקס מותקן.
ייתכן שלא ייפלט נייר למגש הפלט שצוין בהגדרה זו, בהתאם לנייר בו משממשים ולפונקציות הגמר שהוגדרו.
גודל הנייר שניתן להוציא לכל מגש פלט שונה בהתאם לתצורת ההתקן. לפרטים, ראה ציוד אופציונלי.
כאשר מגש פלט אינו תומך במצב ההיסט שנבחר בהגדרת מגש הפלט, הצילומים לא יישלחו למגש הפלט בהתאם להגדרה שצוינה במקרה שהאפשרות <הסט> מופעלת. בצע אחד מההליכים שלהלן כדי לפתור בעיה זו.
השבת את האפשרות <היסט באותה שעה> בהגדרות האיסוף האוטומטי. <איסוף אוטומטי>
ציין מגש פלט שתומך במצב היסט בהגדרות מגש הפלט.
השבת ידנית את <Collate> לפני ביצוע המשימה.
כאשר ‎<שימוש במגש פלט אופציונלי>‎ מוגדר למצב ‎<כבוי>‎, tלא ניתן לבחור את מגש הפלט האופציונאלי כמגש פלט. ‎<שימוש במגש פלט אופציונלי>‎
838F-015