הטענת מסמכי המקור וטעינת נייר

חלק זה מתאר איך להניח מסמכי מקור לסריקה וכיצד לטעון נייר להדפסה. ניתן לבדוק חלק זה לצורך קבלת מידע לגבי אופן ציון גודל הנייר והסוג של הנייר הטעון.

הצבת מסמכי מקור

סעיף זה מסביר כיצד להציב מסמכי מקור על משטח הזכוכית ובמזין.

טעינת נייר

פרק זה מתאר כיצד לטעון את הנייר למגירה ולמגש רב תכליתי.

ציון גודל וסוג נייר

חלק זה מתאר כיצד לציין את גודל הנייר וסוג הנייר שהוטען למקור הנייר.
להגדרת תצורות התקנים עם מספר יעדי פלט
ניתן לציין את יעד פלט הנייר עבור כל פונקציה במהלך ההדפסה. ציין את מגש הפלט לניירות מודפסים
838F-00K