<Copy>

ציין את ההגדרות עבור פונקציית הצילום.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<תיכנות/עריכה של הגדרות מועדפות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
ניתן לרשום שילוב של הגדרות שנמצאות בשימוש תכוף בצילום כך שיופעלו בלחיצה על לחצן בודד. ניתן גם להקצות שם ללחצן זה. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות/עריכה של הגדרות מועדפות>
<M1> עד <M9>:<רישום>,‏ <שינוי שם>,‏ <Delete>,‏ <בדיקת תוכן>
כן
כן
לא
C
הגדרות מועדפות

<הצגת אישור להגדרות מועדפות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
ניתן לבחור אם להציג מסך אישור כאשר מאחזרים את "הגדרות מועדפות."
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת אישור להגדרות מועדפות>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<שינוי הגדרות ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
ניתן לשנות את ההגדרות הרשומות כברירת מחדל עבור הפונקציה <Copy>. התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי הגדרות ברירת מחדל>
<רישום>,‏ <אתחל>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
באפשרותך לרשום/לשנות מצבים במקשי קיצור הדרך המוצגים במסך תכונות הצילום הבסיסיות. תכונה זו שימושית כשברצונך לרשום פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף מתוך <אפשרויות> ו-<הגדרות מועדפות>. התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות>
קיצור דרך 1: כל מצב, <Finishing>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 2: כל מצב, <דו-צדדי>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 3: כל מצב, <צפיפות>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 4: כל מצב, <צילום תעודת זהות>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 5: כל מצב, <הגדרות מועדפות>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings

<איסוף אוטומטי>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<מופעל>, המכשיר יכול לעבור אוטומטית ל-‎<איסוף (סדר דפים)‎>‎ עבור מצב הגימור כאשר מסמכי המקור מונחים במזין. באפשרותך גם להגדיר <הסט> אם מחובר למכשיר מוצר אופציונלי התומך במצב היסט. אפשרות זו שימושית כאשר מכינים מספר קבוצות של צילומים, משום שאינך צריך לזכור לבחור את מצב הגימור.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<איסוף אוטומטי>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
<היסט באותה שעה> (זמין כאשר <איסוף אוטומטי> מוגדר ל<On>)
<On>,‏ <Off>
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
כאשר מגש פלט אינו תומך במצב ההיסט שנבחר בהגדרות מגש הפלט, העותקים לא יישלחו למגש הפלט בהתאם להגדרות שצוינו במקרה שהאפשרות <הסט> מופעלת. בצע אחד מההליכים שלהלן כדי לפתור בעיה זו.
השבת את האפשרות <היסט באותה שעה> בהגדרות האיסוף האוטומטי.
ציין מגש פלט שתומך במצב היסט בהגדרות מגש הפלט. ‎<Output Tray Settings>‎
השבת ידנית את <Collate> לפני ביצוע המשימה.

<זיהוי אוטומטי של כיוון מקורי>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- <On>, התמונה שיש לצלם תסובב אוטומטית ב-90 מעלות בהתאם לכיוון הנייר, במקרה שכיוון מסמך המקור שונה מכיוון הנייר שטעון במכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<זיהוי אוטומטי של כיוון מקורי>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
במקרים הבאים, כיוון אוטומטי לא יבוצע גם אם תבחר באפשרות <On>:
אם אתה מגדיר מסמכי מקור בגודל A4 או A5 לנייר צילום A3
אם האפשרות <מסמרי מקור בגדלים שונים> מופעלת וההגדרה <Select Paper> מוגדרת למצב <אוטומטי>
ניתן לסובב רק תמונות של מסמכי מקור בגודל רגיל של עד A4 כאשר יחס הצילום מוגדר ל-100%.

<בחירת הגדרות צבע לצילום>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
ניתן להגביל את השימוש במצב צבע תחת <Select Color> במהלך צילום.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת הגדרות צבע לצילום>
‎<שימוש בבחירה אוטומטית (צבע/שחור-לבן)‎>‎: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בצבע מלא>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בצבע בודד>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בשני צבעים>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<עדיפות מהירות לצילום מיחידת ההזנה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
ניתן לתת עדיפות למהירות על פני דיוק כאשר מצלמים מהמזין.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<עדיפות מהירות לצילום מיחידת ההזנה>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information

<מפריד משימות בין קבוצות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Copy>
כשמצלמים שני עותקים או יותר עם ‎<קבוצה (אותם דפים)‎>‎ ב-<גימור>, ניתן להכניס גיליונות בין כל קבוצת דפים. אם תבחר באפשרות <On>, בחר מקור נייר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מפריד משימות בין קבוצות>
<On>,‏ <Off>
<שינוי> (בחר מקור נייר)
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
838F-0JH