טעינת מעטפות

טענו מעטפות במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי. הקפד לשטח מעטפות אם יש להן סלסולים, לפני טעינתן. שימו לב לכיוון המעטפות ולצד שאמור לפנות כלפי מעלה.
חלק זה מתאר כיצד לטעון מעטפות בכיוון הנכון וכן את ההליכים שיש להשלים לפני טעינת מעטפות. לתיאור ההליך הכללי של טעינת מעטפות במגירת הנייר או במגש רב תכליתי, ראושיטת טעינת נייר בסיסית.

לפני טעינת מעטפות

בצע את ההליך למטה כדי להכין את המעטפות לקראת הטעינה.
אין להשתמש במעטפות שיש בדשיהם דבק, מאחר שהדבק להמס בשל החום והלחץ של יחידת הקיבוע.
קמטים עשויים להתקבל בהתאם לסוג המעטפות או סביבת האחסון של המעטפות.
1
שטח כל סלסול.
הרם כחמש מעטפות. שטח כל סלסול ושחרר את האזורים הקשים בארבע הפינות.
2
החלק את המעטפות החוצה והסר את האוויר שבתוכן.
הנח את המעטפות על משטח שטוח והעבר את ידיך בכיוון החיצים כדי להסיר את האוויר שבתוך המעטפות.
חזור על שלב זה חמש פעמים עבור כל ערכה של חמש מעטפות.
3
לחץ על ארבעת הצדדים כלפי מטה.
לחץ בחוזקה על כל ארבעת הצדדים. במיוחד, לחץ כלפי מטה בעדינות על הצד שפונה לכיוון שבו הזנת את המעטפות. לחץ בחוזקה כלפי מטה כך שהדש יישאר שטוח.
אם לא תצליח ללחוץ בחוזקה על הדש כלפי מטה, הנייר עשוי להיתקע. אם הנייר נתקע, לחץ בחוזקה כלפי מטה על כל ארבעת הצדדים של כל מעטפה בנפרד.
4
ישר את המעטפות על משטח ישר.
בדוק שאף מעטפה לא נתקעה מתחת לדש המעטפה מעליה או מתחתיה.

טעינת מעטפות במגירת הנייר

1
חברו את תוסף מזין המעטפות למגירת הנייר.
הסירו את תוסף מזין המעטפות A המאוחסן במגירת הנייר 2.
חבר את תוסף מזין המעטפות A על -ידי יישור האזורים הבולטים של התוסף מזין המעטפת A עם החורים על קולטן הנייר הממוקם בתחתית מגירת הנייר.
בעת טעינת Kakugata 2, אין צורך לחבר את תוסף מזין מעטפה A.
כאשר לא משתמשים בתוסף מזין מעטפות A, אחסנו אותו באזור האחסון של מגירת הנייר 2.
2
כוונן את המיקום של מכווני הנייר.
מגירת נייר 1 (ISO-C5)
מגירת נייר 2
3
טען את המעטפות.
טעינת נייר במגירה 1
טען את המעטפות כפי שמצוין להלן, כאשר הצד הקדמי של המעטפות (הצד ללא האזורים המודבקים) פונה כלפי מעלה.
ISO-C5
סגור את הדשים וטענו את המעטפות כך שהקיפולים שלהן יהיו בצד ימין.
טעינת נייר במגירה 2
טען את המעטפות כפי שמצוין להלן, כאשר הצד הקדמי של המעטפות (הצד ללא האזורים המודבקים) פונה כלפי מעלה.
Yougatanaga 3
סגור את הדשים וטען את המעטפות כך שהדשים שלהם נמצאים בצד המרוחק.
Monarch, COM10 No. 10, DL
סגור את הדשים וטען את המעטפות כך שהדשים שלהם נמצאים בצד הקרוב.
Nagagata 3, Kakugata 2
טענו את המעטפות כך שהקיפולים שלהן יהיו בצד שמאל.
בעת הדפסה על מעטפות, הסר 10 מעטפות בכל פעם ממגש הפלט.

טעינת מעטפות במגש רב-תכליתי

טען את המעטפות כפי שמוצג באיורים הבאים, כאשר הצד הקדמי של המעטפות (הצד ללא הדבק) כלפי מטה (מומלץ).
Yougatanaga 3
סגור את הדשים וטען את המעטפות כך שהדשים שלהם נמצאים בצד המרוחק.
Nagagata 3, Kakugata 2
טען את המעטפות כך שהדשים שלהם נמצאים בצד ימין.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
סגור את הדשים וטען את המטעפות כך שהדשים שלהם נמצאים בצד שמאל.
אם המעטפות אינן מוזנות כראוי גם אם הוכנו בהתאם לנהלים, טענו את המעטפות בנפרד במגש הרב-תכליתי במקום להעמיס מספר גיליונות יחד.
אין להדפיס על הצד האחורי של המעטפות (הצד עם אזורי הדבק).
בעת הדפסה על מעטפות, הסר 10 מעטפות בכל פעם ממגש הפלט.
אם הדפסה של מעטפות טעונות בכיוון רגיל גורמת להדפסים מקומטים
הטעינו כפי שמוצג באיור ושנו את ההגדרות וכיוון המקור.
Yougatanaga 3
Nagagata 3
לביצוע הדפסה, הצג את מסך הגדרות ההדפסה של מנהל המדפסת ושנה את הגדרת כיוון הנייר.
כדי לבצע העתקה, שנה את כיוון המקור.
838F-0U1