שיטת טעינת נייר בסיסית

חלק זה מתאר את שיטת טעינת הנייר בה משתמשים שבה לעתים קרובות יחסית, כגון טעינת נייר רגיל או נייר ממוחזר. טען במגירת הנייר את הנייר שבו אתה משתמש בדרך כלל. השתמשו במגש הרב-תכליתי כשתרצו להדפיס על נייר מסוג שאינו טעון במגירת הנייר.
עבור האפשרותl Cassette Feeding Unit-AW, מלאו אחר ההנחיות של מגירת הנייר לצורך טעינת נייר.

טעינת נייר במגירת הנייר

1
החזק בידית של מגירת הנייר ומשוך אותה החוצה עד שתעצור.
מגירת נייר 1
מגירת נייר 2
2
כוונן את המיקום של מכווני הנייר.
יישרו את מחווני הנייר השמאליים והקדמיים עם מחווני הגודל של הנייר לטעינה על ידי הזזה של כל מחוון תוך לחיצה על החלק העליון של אותו מחוון.
מגירת נייר 1
מגירת נייר 2
החלק את המכוונים עד שהם ייכנסו למקומם בנקישה. אם המכוון השמאלי והמכוון הקדמי אינם מיושרים כהלכה, גודל הנייר לא יופיע כהלכה בתצוגת לוח המגע. בנוסף חשוב לכוונן את המכוונים כהלכה כדי למנוע תקיעת נייר, הדפסות מלוכלכות או לכלוך פנים המכשיר.
מחווני גודל נייר
הסטיות במחווני גודל הנייר שבמגירת הנייר מציינות את גודלי הנייר כדלהלן:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
שים לב שמחווני גודל הנייר עשויים לכלול גדלי נייר שאינם זמינים עבור המכשיר. למידע על גדלי נייר זמינים, ראה נייר זמין.
3
הכן את הנייר.
נער את ערימת הנייר היטב, והקש בה על משטח ישר כדי ליישר את השוליים.
אוורר את כל ארבעת הצדדים של ערימת הנייר היטב.
ודא שיש מספיק אוויר בין כל דף נייר.
4
טען את הנייר.
ודא שהגדרת גודל הנייר של מגירת הנייר מתאימה לגודל הנייר שיש לטעון במגירת הנייר.
טען את ערימת הנייר כשצד ההדפסה פונה כלפי מעלה ואל מול הקיר הצדדי של מגירת הנייר.
מגירת נייר 1
מגירת נייר 2
בעת טעינת נייר, אין לעבור את קו מגבלת הטעינה
ודא שערימת הנייר לא עוברת את קו מגבלת הטעינה. טעינה של כמות נייר גדולה מדי עלולה לגרום לנייר להיתקע.
נייר (למעט מעטפות):
מעטפות:
אם אתה משתמש בנייר עם סימן לוגו, שים לב לכיוון בעת טעינתו במקור הנייר. טעינת נייר המודפס מראש
בעת הנחת מעטפות, שים לב לכיוון ולהכנות לפני הנחתן. טעינת מעטפות
לנייר שנטען בכל מגירת נייר, ראה נייר זמין
אם יש הוראות בחבילת הנייר המראות איזה צד של הנייר יש לטעון, פעל לפי ההוראות.
ייתכן שהנייר יחפוף כאשר הוא מוזן או שעשוי להיתקע נייר, תלוי במשטח החיתוך של הנייר. שינוי כיוון הנייר וטעינתו שוב עשויה להפחית את האפקט של משטח החיתוך.
אם הנייר נגמר וההדפסה מפסיקה, טען ערימת נייר חדשה. ההדפסה תתחיל מחדש לאחר שערימת נייר חדשה נטענת.
5
הכנס בעדינות את מגירת הנייר למכשיר.
בעת החלפת גודל או סוג הנייר
אם תטען נייר מסוג אחר במכשיר, הקפד לשנות את ההגדרות. אם לא תשנה את ההגדרות, המכשיר לא יוכל להדפיס כראוי. ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר
בעת שינוי גודל הנייר, שנה את תווית גודל הנייר לפי הצורך (חיבור תווית גודל הנייר המתאימה). שים לב שתווית גודל הנייר עשויה לכלול גדלי נייר שאינם זמינים עבור המכשיר.

טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

1
פתח את המגש הרב-תכליתי.
משוך החוצה את הרחבת המגש בעת טעינת נייר גדול.
2
הרחק את מכווני הנייר זה מזה.
הזיזו את מחווני הנייר החוצה עד שיתרחקו מעט מהרוחב של הנייר.
3
הכן את הנייר.
נער את ערימת הנייר היטב, והקש בה על משטח ישר כדי ליישר את השוליים.
אוורר את כל ארבעת הצדדים של ערימת הנייר היטב.
ודא שיש מספיק אוויר בין כל דף נייר.
במיוחד כאשר משתמשים בשקפים, הפרידו ביניהם לגמרי לפני הטענתם.
4
הכנס את הנייר למגש הרב-תכליתי עד לעצירת הנייר.
טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה.
המסך לציון גודל וסוג הנייר מוצג כאשר הנייר הוכנס פנימה לגמרי.
בעת טעינת נייר, אין לעבור את קו מגבלת הטעינה
ודא שערימת הנייר לא עוברת את קו מגבלת הטעינה (). טעינה של כמות נייר גדולה מדי עלולה לגרום לנייר להיתקע.
אם אתה משתמש במעטפות או בנייר עם סימן לוגו, שים לב לכיוון בעת טעינתם במקור הנייר.
טעינת מעטפות
טעינת נייר המודפס מראש
מספר הדפים שניתן לטעון בבת אחת תלוי בסוג הנייר. לפרטים, ראה נייר זמין.
5
ישר את מכווני הנייר כנגד שולי הנייר.
העבירו את מחווני הנייר פנימה עד שיהיו מיושרים בבטחה כנגד קצוות הנייר.
6
בדוק את גודל וסוג הנייר ולחץ על <OK>.
אם תטען נייר בגודל חופשי, או אם הגודל או הסוג המוצג שונה מהנייר בפועל שנטען, ראה ציון גודל וסוג הנייר במגש הרב-תכליתי.
הדפסה על צדו האחורי של נייר מודפס (החלק השני של דף דו-צדדי)
ניתן להדפיס על צדו האחורי של נייר מודפס. שטח כל סלסול שבנייר המודפס והכנס אותו לתוך המגש הרב-תכליתי, כשצד ההדפסה פונה כלפי מטה (הצד שהודפס קודם לכן פונה כלפי מעלה). לאחר מכן לחץ על <צד שני של דף דו-צדדי> במסך כדי לבחור את סוג הנייר.
השתמש אך ורק בנייר שהודפס במכשיר זה.
טעינת שקפים
במקרה של חסימת נייר או טעינת מספר דפים, הטעינו רק דף אחד של שקף בכל פעם.
אם תשאיר את השקפים במגירות הנייר או במגש הרב-תכליתי, הגיליונות עלולים להידבק זה לזה ולגרום להזנת גיליונות רבים או לתקיעת נייר. בסיום ההדפסה, החזר את השקפים שנותרו לחבילה המקורית שלהם לצורך אחסון והימנע מאחסונן בטמפרטורות ולחות גבוהות.
838F-00S