קבלת פקסים

סעיף זה מתאר את השיטות לקבלת פקסים וכיצד להגדיר את המכשיר לקבלת פקסים. עליך להשלים הליכים מסוימים כדי להשתמש בפונקציות הפקס, לפני ציון הגדרות הקבלה.

שיטות לקבלת פקסים

המכשיר מספק את השיטות הבאות לקבלה. בחר בשיטה המתאימה ביותר לצרכים שלך, והגדר אותה על ידי ביצוע ההליך בסעיף <מצב קליטה>.
<קליטה אוטומטית>
ייעודי לקבלת פקסים
המכשיר מקבל פקסים באופן אוטומטי. גם אם מישהו מתקשר אליך, לא תוכל לדבר עם המתקשר.
‎‎<פקס/טלפון (מעבר אוטו')‎>‎‎
כאשר השיחה היא פקס
המכשיר מקבל את הפקס באופן אוטומטי.
כאשר השיחה היא שיחת טלפון
צלצול שיחה נכנסת נשמע. הרם את השפופרת וענה לשיחה.
עליך לחבר את הטלפון או את השפופרת האופציונלית למכשיר לפני כן.
<משיבון>
כאשר השיחה היא פקס
לאחר שיש צלצול של שיחה נכנסת, המכשיר מקבל את הפקס באופן אוטומטי.
כאשר השיחה היא שיחת טלפון
המשיבון יופעל ויאפשר למתקשר להשאיר הודעה. אם תרים את השפופרת לפני שהמשיבון יתחיל להקליט הודעה, תוכל לדבר עם המתקשר.
עליך לחבר את המשיבון למכשיר לפני כן.
הגדר את המשיבון לענות לאחר מספר צלצולים.
אנחנו ממליצים להוסיף כ-4 שניות של דממה בתחילת ההודעה או להגדיר את זמן ההקלטה המרבי ל-20 שניות.
<קליטה ידנית>
כאשר השיחה היא פקס
צלצול שיחה נכנסת נשמע. הרם את השפופרת. אם תשמע צפצוף, בחר באפשרות  (דף הבית)  <פקס>‏  <על הכנה>‏  <התחל קליטה> כדי לקבל פקסים.
כאשר השיחה היא שיחת טלפון
צלצול שיחה נכנסת נשמע. הרם את השפופרת. אם אינך שומע צפצוף, התחל בשיחה.
עליך לחבר את הטלפון או את השפופרת האופציונלית למכשיר לפני כן.
תוכל להגדיר את המכשיר לקבל פקסים באופן אוטומטי כאשר יש צלצול של שיחה נכנסת במהלך מסגרת זמן ספציפית. <מעבר לקליטה אוטו'>
<מתג רשת>*1
המכשיר מבחין בין שיחות פקס לבין שיחות טלפון. מצב זה זמין רק במדינות מסוימות, ונדרש לו מינוי לשירות החלפת רשתות.
עליך לחבר את הטלפון או את השפופרת האופציונלית למכשיר לפני כן.
*1 מציין פריטים שייתכן שלא יוצגו במסך ההגדרות/רישום, בהתאם לאזור.

כאשר מתקבל פקס

המחוון עיבוד/נתונים בלוח הבקרה יהבהב בירוק. לאחר סיום הקבלה, המסמך יודפס אוטומטית והמחוון יכבה.
כדי לבטל את הקבלה, לחץ על  (ניטור סטטוס)  <קבלה>‏  <מצב משימה>‏  בחר מסמך  <ביטול>.

נייר הפלט

פקס נכנס יודפס באותו גודל של המסמך שהתקבל. כאשר אין נייר התואם את גודל המסמך שהתקבל, המסמך יודפס בהתאם להגדרה של <בחירת מגירה>. <בחירת מגירה>
ייתכן שהמכשיר לא יוכל לקבל או לשלוח פקסים כראוי, בהתאם לסוג הטלפון שאליו אתה מחובר.
אם אתה מחבר טלפון חיצוני עם פונקציות פקס, הגדר את הטלפון לא לקבל פקסים באופן אוטומטי.
אם תרים את שפופרת הטלפון ותשמע צפצוף, השיחה היא פקס. תוכל לקבל את הפקס פשוט על ידי שימוש בטלפון כדי להזין מספר מזהה ספציפי. <קליטה מרחוק>
אם דרוש לך מידע נוסף על השירות, צור קשר עם החברה המספקת אותו.
קבלה עם כתובת משנה
המכשיר תומך בשימוש של כתובת משנה בהתאם לתקן *. לקבלת מסמך עם כתובת משנה, ראה <הגדרות העברה>.
* ראשי תיבות שלInternational Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי - חטיבת התקינה של מערכות תקשורת), שהיא הגוף המגבש המלצות לקביעת תקנים עולמיים של מערכות תקשורת.
ניתן לחסוך בנייר כשמדפיסים.
בעת הדפסת מסמכים שהתקבלו, ניתן לכלול בהדפסה מידע, כגון זמן הקבלה. <הדפסת כותרת תחתונה בדף נקלט>
אם תגדיר כי המכשיר יבדוק את סיסמת הקבלה עבור תקשורת כתובות משנה, תוכל למנוע מהמכשיר לקבל פקסי ספאם. <RX Password>
הגדרת האפשרות <העברת קובץ באחסון זמני לתיבת זיכרון קליטה> כ-<כן> מאפשרת להעביר מסמכים שהתקבלו אל מיקום האחסון של המכשיר (תיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון), במקרה שלא ניתן להדפיסם עקב נייר שנתקע או חוסר בנייר. במקרה זה, האפשרות <נעילת זיכרון פקס>/<שימוש בנעילת זיכרון I-Fax> תוגדר אוטומטית כ-<On>, וניתן יהיה לבדוק מהמסך את המסמכים שהועברו. בנוסף, ניתן להדפיס מסמכים שהועברו במועד מאוחר יותר. (שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)) כדי לחזור להדפסה רגילה, הגדר את האפשרות <נעילת זיכרון פקס>/<שימוש בנעילת זיכרון I-Fax> כ-<Off>.
838F-07A