<הגדרות נפוצות>

ציין את ההגדרות המשותפות לפונקציות הקבלה וההעברה.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הדפסה דו-צדדית>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להדפיס מסמכים שהתקבלו על שני צדי הדף.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Print on Both Sides>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<בחירת מגירה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר כיצד המכשיר מדפיס מסמכים כאשר אין נייר שתואם את גודל המסמך שהתקבל. ישנן ארבע שיטות הדפסה.
<מתג A>
התמונה מודפסת על גבי שני גיליונות נייר בעלי גודל משולב זהה לזה של המסמך שהתקבל.
<מתג B>
התמונה מודפסת עם שטח ריק על נייר בעל רוחב זהה לזה של המסמך שהתקבל.
<מתג C>
התמונה מוקטנת ומודפסת על נייר ברוחב שונה מזה של המסמך שהתקבל.
<מתג D>
התמונה מודפסת על נייר גדול יותר מזה של המסמך שהתקבל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת מגירה>
מתג A: <On>,‏ <Off>
מתג B: <On>,‏ <Off>
מתג C: <On>,‏ <Off>
מתג D: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<צמצום גודל קליטת פקס>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להקטין מסמכים שהתקבלו כך שהמסמך הכולל יודפס בתוך שטח ההדפסה של הנייר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<צמצום גודל קליטת פקס>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מצב צמצום>: <Auto>,‏ <בוצע קיבוע>
<יחס צמצום>:‏ 75 עד 90% עד 97%
<כיוון הצמצום>: <אנכי ואופקי>,‏ <אנכי בלבד>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<Off>, גודל התמונה בקובץ שהתקבל לא יוקטן כדי להתאים לגודל הנייר. אם גודל התמונה חורג משטח ההדפסה, התמונה תחולק לשני חלקים שווים ותודפס על גבי דפים נפרדים.
אם תבחר באפשרות <Auto> ב-<מצב צמצום>, גודל התמונה יוקטן אוטומטית ביחס הקטנה מתאים. יחס זה יכול לנוע בין הערך המוגדר עבור <יחס צמצום>, ועד ל-100% מגודל המסמך שהתקבל.

<הדפסת כותרת תחתונה בדף נקלט>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להדפיס מידע, כגון זמן קבלה ומספר עמוד, בתחתית מסמכים שהתקבלו.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הדפסת כותרת תחתונה בדף נקלט>
<הדפסה>,‏ <אל תדפיס>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר מתקבלת הודעת דוא"ל ללא גוף הודעה, הפרטים שבשדות 'מאת' ו'נושא' (עד 24 תווים לכל אחד מהם) יודפסו בראש הדף הראשון של הקובץ המצורף.

<משימות פסיקה וקליטת הדפסה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר שמשימות אחרות יושהו כדי להדפיס faxes/I-faxes כאשר המכשיר מקבל אותם.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<משימות פסיקה וקליטת הדפסה>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שימוש בהגדרות העברה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להעביר מסמכים שהתקבלו ליעדים אחרים, כגון לתיבת הפקסים הנכנסים הסודיים במכשיר ולשרת קבצים חיצוני. אם תבחר באפשרות <On>, ציין את תנאי ההעברה ב-<הגדרות העברה>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בהגדרות העברה>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<טיפול בקבצים עם שגיאות העברה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר כיצד המכשיר יטפל במסמכים שהעברתם נכשלה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<טיפול בקבצים עם שגיאות העברה>
<הדפס תמיד>,‏ <אחסון/הדפסה>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תלחץ על <הגדרות נפוצות>‏ ותגדיר את האפשרות <מחיקת משימות שידור שנכשלו> כ-<Off>, המסמכים עם שגיאות ההעברה יישמרו במסך <ניטור סטטוס>, והמסמכים לא יעובדו בהתאם להגדרות שציינת כאן.
אם תבחר באפשרות <אחסון/הדפסה>כאשר האפשרות 'נעילת זיכרון' מוגדרת, המסמכים עם שגיאות ההעברה יישמרו.
אם תבחר באפשרות <אחסון/הדפסה>כאשר האפשרות 'נעילת זיכרון' אינה מוגדרת, המסמכים עם שגיאות ההעברה יודפסו.

<הגדרות העברה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לציין את התנאים לביצוע העברה של מסמכים שהתקבלו. ניתן גם להגדיר כי כל המסמכים הנכנסים יועברו ליעד מוגדר מבלי לציין כל תנאים לכך. העברה אוטומטית של מסמכים שהתקבלו
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות העברה>
<שיטת קבלה:>,‏ <אימות/שלילת תוקף>,‏ <Delete>,‏ <רישום>,‏ <פעולות אחרות> (<העברה ללא תנאים>,‏ <Details/Edit>,‏ <עדיפות דואל>,‏ <Print List>), <חיפוש>
כן
לא
כן
לא‎‏*1
Forwarding Settings
*1 <רישום>,‏ <העברה ללא תנאים>,‏ <Details/Edit>: C

<הגדרת פקס נכנס/I-Fax>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ציין את הגדרות תיבת הפקסים/I-Fax הנכנסים.

<שלח תמיד הודעה על שגיאות קליטה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להודיע לשולח על כך ש-I-fax לא התקבל בהצלחה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שלח תמיד הודעה על שגיאות קליטה>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0KC