שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)

ניתן לשמור מסמכים נכנסים במיקום אחסון (תיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון) של המכשיר מבלי להדפיסם. באמצעות הדפסת מה שאתה זקוק לו בלבד ומחיקת מסמכים לא נחוצים כגון דיוור ישיר מתוך תיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון, תוכל לחסוך בנייר.

שמירה בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון

כדי להשתמש בפונקציה זו, עליך להפעיל קודם כל את פונקציית האחסון בזיכרון במכשיר (‎<שימוש בנעילת זיכרון פקס>‎ ו- <שימוש בנעילת זיכרון I-Fax>), ולאחר מכן לפעול בהתאם להליך שלהלן כדי לציין את ההגדרות על מנת שניתן יהיה לקבל מסמכים נכנסים לתוך הזיכרון.
1
לחץ על <תיבת פקס/‏I-Fax‏ נכנס>. המסך <בית>
2
לחץ על <תיבת זיכרון קליטה>.
אם מוגדרת הסיסמה עבור תיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון, יופיע המסך המבקש ממך להזין את הסיסמה (<קוד PIN לתיבת זיכרון קליטה>). הזן את הסיסמה ולחץ על <OK>.
3
בחר <תיבת זיכרון קליטה> והגדר את האפשרות <נעילת זיכרון פקס> כ-<On>.
כדי לקבל I-faxes לזיכרון, הגדר את <נעילת זיכרון I-Fax> כ-<On>.

הדפסת מסמכים הנמצאים בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון

כאשר המחוון עיבוד/נתונים בלוח הבקרה דולק באור ירוק קבוע, עקוב את ההליכים הבאים כדי לבדוק/להדפיס מסמכים שמורים.
1
לחץ על <תיבת פקס/‏I-Fax‏ נכנס>. המסך <בית>
2
לחץ על <תיבת זיכרון קליטה>.
תיבה נכנסת של נתונים מחולקים
לחיצה על <תיבת קליטת נתונים מחולקים> מאפשרת לבדוק את סטטוס הקבלה של I-fax שחולק למספר חלקים לפני שנשלח, ואת הקיבולת הנותרת בתיבה הנכנסת של נתונים מחולקים.
ניתן לבצע את הפעולות הבאות באמצעות <תיבת קליטת נתונים מחולקים>.
לחיצה על <רשימת נתונים מחולקים> מאפשרת לבדוק את רשימת המסמכים.
לחיצה על <Delete>מאפשרת למחוק מסמך שחולק ונשלח. לחיצה על <הדפסה בעת מחיקה> מאפשרת להגדיר כי המכשיר ידפיס את מסמך הנתונים המחולקים שהתקבלו כאשר הוא נמחק.
3
בחר <תיבת זיכרון קליטה‎>.
תוצג רשימה של מסמכים שמורים.
4
בחר מסמך להדפסה ולחץ על <הדפסה>.
לחיצה על <פרטים> מאפשרת לבדוק את פרטי המסמך כגון שמות השולחים ומספר הדפים שהתקבלו. לחיצה על <הצגת תמונה> מאפשרת לבדוק את תוכן המסמך וכן לבחור ולמחוק דפים.
לחיצה על <Delete>‏ <כן> תמחק את המסמך. לא ניתן למחוק מסמכים מרובים בו זמנית. כדי למחוק מסמכים מרובים, בחר ומחק מסמך אחד בכל פעם.
לחיצה על <שליחה> מאפשרת לציין יעדים לשליחת המסמך. כדי למחוק מסמכים מהתיבה הנכנסת של פקס/I-Fax לאחר ביצוע שליחה, לחץ על <מחיקת קובץ לאחר שליחה> לפני השליחה.
לחיצה על ‎‎<בחר הכל (עד 32 קבצים)‎>‎‎ מאפשרת לבחור את המסמכים בבת אחת. כאשר נבחר מסמך, ההודעה <בטל בחירה> תוצג ותאפשר לך לנקות את כל הבחירות.
כדי להדפיס את כל המסמכים הנמצאים בזיכרון, לחץ על <Off> עבור <נעילת זיכרון פקס> או <נעילת זיכרון I-Fax>. באפשרותך לדלג על שלב 5.
לא ניתן להדפיס מסמכים מרובים בו זמנית. כדי להדפיס מסמכים מרובים, בחר והדפס מסמך אחד בכל פעם.
5
לחץ על <Start Printing>.
לאחר שמסמך מודפס, הוא נמחק אוטומטית מהזיכרון.
ניתן לציין יום בשבוע או זמן כגון בסופי שבוע או בלילה שבמהלכו מסמכים יישמרו בזיכרון. <שעת התחלת נעילת זיכרון> ו-<שעת סיום נעילת זיכרון>
רישום רמה שרירותית של תיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון בלחצן <Personal>/<Shared> יאפשר לבצע את הפעולות במהירות וביעילות.
838F-080