כוונון מתח ההעברה המשני

ניתן לכוונן את מתח ההעברה המשני (המתח שמעביר את הטונר לנייר) כאשר התמונה מודפסת במטושטש.

קביעת תצורה/הדפסה של התרשים

כדי לכוונן את מתח ההעברה המשני, הדפס תחילה את דף התרשים.
1
לחץ על <שינוי> ב- <התאם מתח העברה משני>.
2
בחר את שיטת כוונון מתח ההעברה המשני.
לחץ על <אל תשתמש בסורק> כדי להציג את התרשים המודפס, לזהות את התיקון האופטימלי ולערוך כיוונים ידניים.
לחץ על <שימוש בסורק> כדי לסרוק את התרשים המודפס ולזהות את התיקון האופטימלי ולערוך את הכיוונים באופן אוטומטי.
אם בחרת <שימוש בסורק>, גדלי הנייר שבהם ניתן להשתמש הם A3, ‏A4, ‏11" x‏ 17" ו-LTR.
3
לחץ על <הגדרות הדפסת טבלה>.
4
ציין את ההגדרות שיש להדפיס עבור התרשים ולחץ על <הבא>.
<סוג הדפסת טבלה>
בחר <עבור כוונון עדין> כדי לערוך כיוונים עדינים או <עבור כוונון גס> אם יש צורך בכוונון גדול.
אם בחרת <עבור כוונון עדין>, תרשים יודפס עם כיוונים בעליות של ±1.
אם בחרת <עבור כוונון גס>, תרשים יודפס עם כיוונים בעליות המותאמות לסטטוס המכשיר.
<צד מודפס>
בחר את הצד שבו יש לכוונן את מתח ההעברה המשני.
בכל אחד מהמקרים הבאים, בחר <צד קדמי בלבד>.
אם ההגדרה <צד שני של דף דו-צדדי> מוגדרת למצב <מופעל> עבור נייר מותאם.
אם טענת נייר במגש הרב-תכליתי ובחרת <צד שני של דף דו-צדדי> תחת <סוג הנייר>.
אם בחרת <דו-צדדי>, ראה נייר זמין להעתקה דו-צדדית/הדפסה דו-צדדית עבור ניירות שבהם ניתן להשתמש בתרשימים.
5
בחר את מקור הנייר שבו נטען הנייר המותאם  לחץ על <אישור>.
6
לחץ על <הדפס טבלה> או על <הדפסה/סריקה של הטבלה>.
אם בחרת <שימוש בסורק> בשלב 2, לחץ על <‏‏התחל הדפסה>.
התרשים מודפס.

כוונון מתח ההעברה המשני

השתמש בתרשים המודפס כדי לכוונן את מתח ההעברה המשני. ההליך משתנה בהתאם לשיטת כוונון מתח ההעברה המשני שנבחר בשלב 2 של "קביעת תצורה/הדפסה של התרשים".

אם בחרת <אל תשתמש בסורק>

זהה באופן חזותי את התיקון האופטימלי בתרשים וכוונן את מתח ההעברה המשני.
1
בדוק את התיקון האופטימלי בתרשים המודפס.
עם ההגדרות הנוכחיות, מספרי התרשים מודפסים באדום.
בדוק את התרשים במהלך העלאה הדרגתית של הערכים השליליים לערכים החיוביים. כשאתה מגיע לנקודה שבה הצפיפות סביב התיקון נראית אחידה (8- לפי הדוגמה), השווה אותה לתיקון עם ערך גבוה ב-2 רמות (7- ו-6- לפי הדוגמה) ובחר בערך האופטימלי לדעתך.
הצד שבו מודפסת כוכבית אחת (*) לצד המספר התרשים הוא הצד הקדמי.
כאשר אין הבדל מובהק בין המספרים שנבחרו, בחר במספר האמצעי מבין השלושה (7- לפי הדוגמה).
2
במסך <התאם מתח העברה משני>, הזן את המספר שאושר בתרשים.
בחר <צד קדמי> או <Back Side> והזן את המספר באמצעות <-> או באמצעות <+>.
בכל מצב, כוונן את הערך עבור ה<Back Side>.
אם ההגדרה <צד שני של דף דו-צדדי> מוגדרת למצב <מופעל> עבור נייר מותאם.
אם טענת נייר במגש הרב-תכליתי ובחרת <צד שני של דף דו-צדדי> תחת <סוג הנייר>.
3
לחץ על <אישור>.

אם בחרת <שימוש בסורק>

סרוק את התרשים בסורק כדי לזהות את התיקון האופטימלי באופן אוטומטי.
1
הנח את התרשים על משטח הזכוכית.
הנח את התרשים ופעל פי ההוראות במסך.
2
סגור את המזין ולחץ על <Start Scanning>.
התרשים נסרק.
אם התרשים הודפס על שני צידי הנייר, הנח את הצד השני של התרשים על משטח הזכוכית ולחץ על <Start Scanning> שוב.
ייתכן שלא תוכל לסרוק נייר מיוחד כגון נייר צבעוני, שקפים, נייר מנוקב או תוויות. לסריקת נייר מיוחד, בחר <אל תשתמש בסורק> ובצע כיוונים באופן ידני.
3
פתח את המזין והוצא את התרשים.
4
לחץ על <אישור>.
838F-0H1