הגדרות לניהול סוג הנייר

ניתן לרשום ולערוך מידע מפורט אודות סוגי הנייר בשימוש תדיר בתור <סוג מותאם אישית>.
כדי לרשום סוג נייר חדש, ראשית יש לשכפל את סוג הנייר המזכיר את הסוג החדש כדי להעתיק את כל הפרמטרים התפעוליים הפנימיים. הליך זה מעתיק בקלות את ההגדרות המתאימות לסוג הנייר החדש מהנייר הרשום בהתאמה אישית.
ניתן גם לשפר את איכות ההדפסה ובעיות בהזנת הנייר על ידי עריכה של הנייר בהתאמה אישית, בהתאם למאפיינים שלו.
יש להתחבר בתור מנהל כדי לרשום סוגי נייר בהתאמה אישית או לשנות את ההגדרות של סוגי הנייר בהתאמה אישית הרשומים. כניסה למכשיר
בעת רישום סוג הנייר בהתאמה אישית, לא ניתן לציין את מקור הנייר. למידע נוסף אודות רישום מקור הנייר, עיין ב- ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר.
ניתן לייבא/לייצא מידע אודות רישום סוג הנייר המותאם, ולשתף אותו עם מכשירים אחרים של Canon. ייבוא/ייצוא של ההגדרות כל אחת לחוד

רישום סוגי נייר בשימוש נפוץ

1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏ <הגדרות נייר>‏  <Paper Type Management Settings>.
3
ציין את ההגדרות.

רשימה נגללת של סוג נייר
מאפשר לך לבחור את סוג הנייר המוצג.
מיון לפי
מאפשר לך לשנות את סדר תצוגת הרשימה.
<פרטים/עריכה>
מציג פרטים אודות סוג הנייר שנבחר במסך <פרטים/עריכה>. אם תבחר סוג נייר מותאם אישית, ניתן לערוך אותו.
<Duplicate>
מכפיל את סוג הנייר הנבחר בתור סוג נייר מותאם אישית.
<מחיקה>
מוחק את סוג הנייר המותאם אישית שנבחר.
<שינוי>
מוצג במסך <פרטים/עריכה> עבור סוג נייר מותאם אישית ומאפשר לך לשנות את ההגדרות של הפריט שנבחר.
ניתן רק לערוך/למחוק סוגי נייר מותאמים אישית.
4
לחץ על <אישור> .

פריטים שניתן לציינם

ניתן לציין את הפריטים הבאים.

שם

ניתן לשנות את השם של סוג הנייר בהתאמה אישית.
בעת רישום ההגדרות עבור סוג הנייר בהתאמה אישית, ודא כי אתה משנה את שמו. לא ניתן לשנות את ההגדרות של סוגי הנייר המוגדרים כברירת מחדל אשר רשומים במכשיר.

משקל בסיס

ניתן לשנות את המשקל הבסיסי של סוג הנייר בהתאמה אישית.
אם תזין ערך שונה מהמשקל העדכני של הנייר המוגדר, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

גימור

ניתן לשנות את הגדרות הגימור של סוג ההתאמה האישית שרשמת.
אם תבחר סוג גימור שונה מזה של הנייר הטעון, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

סוג

ניתן לשנות את הגדרות סוג ההתאמה האישית שרשמת.
אם תבחר סוג נייר שונה מזה של הנייר הטעון, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

צבע

ניתן לשנות את הצבע של סוג הנייר בהתאמה אישית.
אם תבחר צבע שונה מזה של הנייר הטעון, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

השתמש כנייר תבנית

ניתן להגדיר מצב זה כ- <On> כדי להשתמש בנייר מודפס מראש (נייר עם סמלי לוגו מודפסים עליו), כגון נייר מכתבים.
סוג הנייר המותאם אישית שמוגדר כ- <On> ב- <השתמש כנייר תבנית> אינו נבחר אוטומטית במקרים הבאים.
כאשר סוג הנייר להדפסה מוגדר כ- <Auto>
אם <בחירה אוטומטית של מקור הנייר> מוגדר כ- <On> ו- <שקול סוג נייר> מוגדר כ- <Off> בעת צילום.
שיטות לטעינת נייר אם <השתמש כנייר תבנית> מוגדר כ- <On>:
מגירת הנייר של היחידה הראשית: הצד עם הלוגו כלפי מטה
מקור נייר שונה ממגירת הנייר של היחידה הראשית: הצד עם הלוגו כלפי מעלה

התאמת תיקון זחילה

אם ברצונך לשנות את תיקון ההעתקה עבור כל דף בחוברת, כוונן את רוחב תיקון ההעתקה עבור סוג הנייר המותאם.

התאמת ברק

מצב זה מאפשר לך לכוונן את הברק של סוג הנייר המותאם. ניתן לשנות את הברק של התמונה המודפסת בעת השימוש בנייר רגיל או מצופה על ידי כוונון הטמפרטורה של יחידת הקיבוע. לחץ על <+> כדי להגביר את הברק ולחץ על <-> כדי להקטין את הברק.
בהתאם לנייר, אם הערך במצב זה גדל, ייתכן שתהיה חסימת נייר. אם הערך יקטן, איכות התמונה תושפע לרעה או שייתכן שיישום הטונר על התמונה לא יתבצע כהלכה.
הקפד לשנות את הערך בעליות קטנות מאחר ושינוי הערך בפתאומיות עלול לגרום לבעיות.

התאמת מתח העברה משני

ניתן לכוונן את מתח ההעברה המשני (המתח שמעביר את הטונר לנייר) כאשר התמונה מודפסת במטושטש. כוונון מתח ההעברה המשני

התא' מתח העב' משנית קצה מוביל

אם התמונה על הקצה המוביל דהויה או לא אחידה בהשוואה לתמונות המודפסות על נייר רגיל, באפשרותך לשנות כעת את מתח ההעברה המשני של הקצה המוביל (המתח שמעביר את הטונר לנייר) עבור הנייר הרשום בהתאמה אישית.
אם כל התמונה הופכת להיות דהויה או פגומה, אזי במקום לשנות רק את הקצה המוביל, יש לשנות <התאמת מתח העברה משני>.
כוונון <התא' מתח העב' משנית קצה מוביל> עשויה להשפיע על הגדרות <תיקון השמת טונר בקצה נגרר>. שנה הגדרות אלה לפי הצורך.
לביצוע כוונון, פעל לפי ההנחיות הבאות.
<רמת התאמה>: הגדלה בכיוון החיובי מגדילה את ההשפעה על בעיות תמונה בקצה המוביל. הגדלת הערך יותר מדי עלולה לגרום לטונר להיות חסר באזורים בעלי צפיפות גבוהה.
<טווח התאמה>: הגדלה בכיוון החיובי מגדילה את המרחק שבו מתבצעת הבקרה מהקצה המוביל של הנייר. המרחק גדל במרווחים של +1 מ"מ.

תיקון השמת טונר בקצה נגרר

בעת שימוש בנייר מסולסל או נייר הנוטה להסתלסל לצורך העתקה/הדפסה דו-צדדית, ייתכן שהטונר לא ייושם כראוי או שהצבע עלול להיות דהוי בקצה האחורי (מכיוון ההזנה) של הנייר. עבור תמונות בצפיפות נמוכה, הצבע עשוי להפוך לדהוי יותר או צפוף יותר. במקרים כאלה תוכל לשנות כעת את הגדרות <תיקון השמת טונר בקצה נגרר> עבור הנייר הרשום בהתאמה אישית.
אם כל התמונה הופכת להיות דהויה או פגומה, במקום לשנות רק את הקצה האחורי, יש לשנות את הגדרת <התאמת מתח העברה משני>.
כוונון <תיקון השמת טונר בקצה נגרר> עשויה להשפיע על הגדרות <התא' מתח העב' משנית קצה מוביל>. שנה הגדרות אלה לפי הצורך.
לביצוע כוונון, פעל לפי ההנחיות הבאות.
<רמת תיקון>: הגדלה בכיוון החיובי מגדילה את ההשפעה על בעיות תמונה בקצה האחורי. הגדלת הערך יותר מדי עלולה לגרום לטונר להיות חסר באזורים בעלי צפיפות גבוהה.
<סכום תיקון>: הגדלה בכיוון החיובי מגדילה את המרחק שבו מתבצעת בקרה מהקצה האחורי של הנייר אל הקצה המוביל כפי שנראה מהקצה האחורי. המרחק גדל במרווחים של 1 מ"מ.
אם כוונון אינו פותר את הבעיה, בצע <התאמת מתח העברה משני> או <התא' מתח העב' משנית קצה מוביל>. במקרה כזה, הפחתת מתח ההעברה המשני מהערך הנוכחי עשויה להשפיע, אך יש לבצע כוונון הדרגתי, מכיוון שזה עלול להשפיע על התמונה.
838F-0UC