<הגדרות פונקציה>

ציין את הגדרות הפונקציות עבור צילום, הדפסה, שליחה וקבלת פקסים ופעולות נוספות.

<משותף>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>
ציין הגדרות משותפות עבור כל הפונקציות, כגון הגדרות הזנת הנייר, הגדרות פלט הנייר, הגדרות הדפסה, הגדרות סריקה, והפקת קבצים.

<Copy>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>
ציין את ההגדרות עבור פונקציית הצילום.

<Printer>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>
ציין את ההגדרות עבור פונקציות המדפסת.

<שליחה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>
ציין את ההגדרות עבור פונקציית השליחה.

<קבלה/העברה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>
ציין את ההגדרות עבור פונקציות הקבלה וההעברה.

<אחסון/גישה אל קבצים>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>
ציין את ההגדרות המשמשות לאחסון מסמכי מקור או לשימוש בקבצים מאוחסנים.

<הדפסה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>
ציין את ההגדרות עבור פונקציית ההדפסה.
838F-0J5