PS

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<חיסכון בנייר>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<זמן קצוב למשימה>
0 עד 3600 שניות; 0 שניות
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<הדפסת שגיאות PS>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<עידון קווים>
<On>,‏ ‎<On (דק)‎>‎,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<טקסט שחור טהור>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
‎<הדפס רכב שחור>‎‎‏*1
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<פרופיל מקור RGB>
<sRGB>,‏ <גאמה 1.5>,‏ <גאמה 1.8>,‏ <גאמה 2.4>,‏ <ללא>,‏ <הורדת פרופיל>
כן
כן
כן
לא
-
<פרופיל הדמיית CMYK>
<JapanColor(Canon>,‏ <US Web Ctd(Canon>,‏ <Euro Standard>,‏ <ללא>,‏ <הורדת פרופיל>
כן
כן
כן
לא
-
<השתמש בפרופיל אפור>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
לא
-
<פלט פרופיל>
<טקסט>: <רגיל>,‏ <תצלום>,‏ <TR רגיל>,‏ <TR תצלום>,‏ <הורדת פרופיל>
<גרפיקה>: <רגיל>,‏ <תצלום>,‏ <TR רגיל>,‏ <TR תצלום>,‏ <הורדת פרופיל>
<תמונה>: <רגיל>,‏ <תצלום>,‏ <TR רגיל>,‏ <TR תצלום>,‏ <הורדת פרופיל>
כן
כן
כן
לא
-
<שיטת התאמה>
<תפיסתית>,‏ <רוויה>,‏ <קולורימטרית>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<גווני אפור>
‎<דיפוזיית שגיאות (600 dpi בלבד)‎>‎: <On>,‏ <כבוי>
<טקסט>: <רזולוציה>,‏ <הדרגתיות>
<גרפיקה>: <רזולוציה>,‏ <הדרגתיות>
<Image>: <רזולוציה>,‏ <הדרגתיות>
כן
כן
כן
B
Settings for Printer Settings
‎<בהירות>‎‎‏*1
85% עד 115%; 100%
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<הדפס רכב מרוכב>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
‎<המרת אפור>‎‎‏*1
<sRGB>,‏ <NTSC>,‏ <RGB אחיד>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
*1 מציין פריטים המופיעים רק כאשר המוצר האופציונלי המתאים זמין לשימוש או כאשר ההגדרה המתאימה מצוינת.
838F-0JU