UFR II

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<גווני אפור>
‎<דיפוזיית שגיאות (600 dpi בלבד)‎>‎: <On>,‏ <כבוי>
<טקסט>: <רזולוציה>,‏ <הדרגתיות>
<גרפיקה>: <רזולוציה>,‏ <הדרגתיות>
<Image>: <רזולוציה>,‏ <הדרגתיות>
כן
כן
כן
B
Settings for Printer Settings
<שיטת התאמה>
<כללי>,‏ <תפיסתית>,‏ <קולורימטרית>,‏ <תצלום חד>,‏ <הורדת פרופיל>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<פיצוי אפור>
<טקסט>: <On>,‏ <כבוי>
<גרפיקה>: <On>,‏ <Off>
<Image>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
B
Settings for Printer Settings
<חיסכון בנייר>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
838F-0JR