XPS

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<חיסכון בנייר>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<שיטת התאמה>
<כללי>,‏ < תפיסתית>,‏ <קולורימטרית>,‏ <תצלום חד>,‏ <הורדת פרופיל>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
‎<תיקון תמונות (צבע בלבד)‎>‎
<Photo Optimizer PRO>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<תיקון עין אדומה>
<תיקון עין אדומה>: <On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
‎<רמת תיקון עין אדומה>‎‎‏*1: <חלש>,‏ <סטנדרטי>,‏ <חזק>
<מבהיר פנים>
<מבהיר פנים>: <On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
‎<רמת מבהיר פנים>‎‎‏*1: <חלש>,‏ <סטנדרטי>,‏ <חזק>
<גווני אפור>
‎<דיפוזיית שגיאות (600 dpi בלבד)‎>‎: <On>,‏ <כבוי>
<טקסט>: <רזולוציה>
, <הדרגתיות>
<גרפיקה>: <רזולוציה>
, <הדרגתיות>
<Image>: <רזולוציה>
, <הדרגתיות>
כן
כן
כן
B
Settings for Printer Settings
<פיצוי אפור>
<טקסט>: <On>,‏ <כבוי>
<גרפיקה>: <On>,‏ <Off>
<Image>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
B
Settings for Printer Settings
‎<המרת אפור>‎‎‏*1
<טקסט>: <sRGB>,‏ <NTSC>,‏ <RGB אחיד>
<גרפיקה>: <sRGB>,‏ <NTSC>,‏ <RGB אחיד>
<Image>: <sRGB>,‏ <NTSC>,‏ <RGB אחיד>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
*1 מציין פריטים המופיעים רק כאשר המוצר האופציונלי המתאים זמין לשימוש או כאשר ההגדרה המתאימה מצוינת.
838F-0JY