<הגדרות פקס מרוחק>

ציין את ההגדרות במכשיר השרת עבור פונקציית הפקס המרוחק.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<שימוש בפקס מרוחק>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏ <הגדרות פקס מרוחק>
ניתן לציין אם להשתמש במכשיר כמכשיר שרת עבור פונקציית הפקס המרוחק.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בפקס מרוחק>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם ברצונך להשתמש במכשיר בתור מכשיר שרת פקס מרוחק, לחץ על <רשת>‏ הגדר את <הגדרות יציאה ייעודית> למצב <On>.
838F-0K8