<הגדרות גישה לקבצים מאוחסנים>

ציין את ההגדרות המשותפות המשמשות לשימוש בקבצים מאוחסנים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<תיכנות/עריכה של הגדרות מועדפות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות נפוצות>‏  <הגדרות גישה לקבצים מאוחסנים>
ניתן לרשום הגדרות הנמצאות בשימוש תכוף בלחצן של המכשיר לצורך שימוש עתידי בעת הדפסה. ניתן גם להקצות שם מועדף ללחצן ולבדוק את ההגדרות הרשומות. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
בעת רישום הגדרות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות/עריכה של הגדרות מועדפות>
<רישום>,‏ <שינוי שם>,‏ <Delete>,‏ <בדיקת תוכן> (<M1>עד <M9>)
כן
כן
לא
C
Favorite Settings

<שינוי הגדרות ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות נפוצות>‏  <הגדרות גישה לקבצים מאוחסנים>
ניתן לשנות את ההגדרות הרשומות כברירת מחדל עבור הפונקציה <גישה לקבצים מאוחסנים>.
בעת רישום הגדרות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי הגדרות ברירת מחדל>
<רישום>,‏ <אתחל>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
838F-0KL