<ניהול משתמשים>

ציין את ההגדרות לניהול משתמשי המכשיר.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<Authentication Management>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>
ציין את ההגדרות לניהול משתמשי המכשיר באמצעות יישום האימות.

<הגדרות פרטי מנהל מערכת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>
הגדר את פרטי מנהל המערכת של המכשיר. שינוי המזהה של מנהל המערכת וה-PIN‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות פרטי מנהל מערכת>
<מזהה מנהל מערכת>: 7654321 (שבע ספרות לכל היותר)
<קוד PIN של מנהל מערכת>: 7654321 (שבע ספרות לכל היותר)
<שם מנהל מערכת>
<כתובת דואל>
<פרטי איש קשר>
<הערה>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings

<ניהול מזהי מחלקות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>
בחר אם לנהל משתמשים בקבוצות באמצעות הקצאת משתמשים למזהי מחלקות. קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ניהול מזהי מחלקות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<רישום קוד PIN>
‎<רישום>‎,‏ ‎<Edit>‎,‏ <Delete>,‏ <הגבלת פונקציות>‎‏*1
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
כשהאפשרות <רישום>/<Edit> נבחרת:
<מזהה מחלקה>,‏ <קוד PIN>,‏ <הפעלה/כיבוי הגבלה והגדרת הגבלת דפים>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
כשהאפשרות <הפעלה/כיבוי הגבלה והגדרת הגבלת דפים> נבחרת:
<סהכ הגבלת הדפסה>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
<סהכ הגבלת הדפסה בצבע>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
<סהכ הגבלת הדפסה בשחור-לבן>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
כשהאפשרות <הגדר הגבלת צילום> נבחרת:
<הגבלת צילום בצבע>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
<הגבלת צילום בשחור-לבן>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
כשהאפשרות <הגדר הגבלת סריקה> נבחרת:
<הגבלת סריקה בצבע>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
<הגבלת סריקה בשחור-לבן>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
כשהאפשרות <פרטי הגבלת הדפסה> נבחרת:
<הגבלת הדפסה בצבע>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
<הגבלת הדפסה בשחור-לבן>: <On>,‏ <Off>
מגבלת עמודים (0 עד 999999)
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<סהכ דפים>
<נקה/שקוף>,‏ <Print List>,‏ <ניקוי כל הסיכומים>,‏ <ניהול ספירת גדול 2>
לא
לא
כן
לא
-
<אפשר משימות הדפסה עם מזהים לא ידועים>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<אפשר משימות סריקה מרחוק עם מזהים לא ידועים>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
‎<הרשה משימות צילום/הדפסה בשחור-לבן>‎‎‏*1
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
<הרשה משימות הדפסה בשחור-לבן>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Department ID Management Settings
*1 מציין פריטים שמופיעים רק אם "אימות מזהה מחלקה" מוגדר כשירות הכניסה.
838F-0L1