<Authentication Management>

ציין את ההגדרות לניהול משתמשי המכשיר באמצעות יישום האימות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<שינוי סיסמה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
המשתמשים הרשומים במכשיר יכולים לשנות את סיסמת הכניסה של עצמם.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי סיסמה>
(32 תווים לכל היותר)
כן
כן
כן
C
Authentication User Management
פריט זה מופיע רק כאשר נעשה שימוש באימות משתמש וכאשר משתמש התחבר עם הרשאות למעט מנהל מערכת.
אם המשתמש התחבר עם הרשאות מנהל מערכת, פריט זה משנה את הסיסמה תחת <רישום/עריכה של משתמש אימות>.

<רישום/עריכה של משתמש אימות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
בחר אפשרות זו כדי לרשום משתמשים במכשיר וציין את פרטי המשתמש, כגון סיסמה ורמת הרשאה. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רישום/עריכה של משתמש אימות>
<רישום>,‏ <Details/Edit>,‏ <Delete>
לא
לא
כן
C
Authentication User Management

<שימוש באימות משתמשים>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
בחר אם להפעיל את פונקציית ניהול האימות האישי. ניתן גם לבחור באילו שיטות כניסה למערכת ייעשה שימוש לצורך אימות משתמשים. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש באימות משתמשים>
<On>,‏ <Off>
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<אימות מקלדת>: <On>,‏ <Off>
<אימות נייד>: <On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אימות מקלדת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
ציין את הגדרות אימות המקלדת.

<הגדרות תצוגה במסך הכניסה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
ציין מתי יוצג מסך הכניסה על ידי שתבחר או ב"כאשר אתה מתחיל להשתמש במכשיר" או ב"לאחר לחיצה על לחצן פונקציה". אם תבחר ב"לאחר לחיצה על לחצן פונקציה", תוכל לציין את הפונקציות הדורשות כניסה של המשתמש למערכת. ציין מתי להציג את מסך הכניסה למערכת
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות תצוגה במסך הכניסה>
<הצגה עם תחילת הפעלת ההתקן>,‏ <הצגה בעת בחירת פונקציה>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <הצגה בעת בחירת פונקציה> נבחרת:
<דרישת אימות עבור>: <פונקציות>,‏ <צילום/הדפסה בצבע> (<ללא (לא נדרש אימות)>,‏ <צבע מלא>,‏ <צבע מלא/שני צבעים>,‏ <צבע מלא/שני צבעים/צבע בודד>)
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<דרישת אימות בהגדרות/רישום עבור>‎‎‏*1: <כל הפריטים>,‏ <פריטי מנהל מערכת בלבד>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציין פריטים שמופיעים רק אם "מערכת ניהול גישה" מופעלת.
אם תשנה הגדרה זו, האפשרות <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> יכולה להיות מוגדרת כ-<On>. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף ציין מתי להציג את מסך הכניסה למערכת.

<פונקציות להגבלה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
בחר אם להגביל את השימוש בפונקציות מסוימות כאשר מופעל ניהול אימות אישי. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<פונקציות להגבלה>
<הדפסה ממנהלי התקן ללא תוסף מנהל מדפסת AMS>: <הגבלה>,‏ <ללא הגבלה>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<סריקה מרחוק>: <הגבלה>,‏ <ללא הגבלה>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגבלת משימה מהתקן מרוחק ללא אימות משתמש>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
בחר אם להחיל ניהול אימות אישי על הדפסה, שליחת פקסים וסריקה מרחוק באמצעות מחשב. שימוש באימות אישי לניהול הדפסה/שליחת פקס/סריקה מרחוק באמצעות מחשב
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת משימה מהתקן מרוחק ללא אימות משתמש>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<תפקיד ברירת מחדל בעת רישום משתמש>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
בחר את התפקיד שיחול על משתמשים במצבים מסוימים כמו למשל כאשר לא מוגדרות כל הרשאות. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תפקיד ברירת מחדל בעת רישום משתמש>
‎<Administrator>‎,‏ ‎<GeneralUser>‎,‏ <DeviceAdmin>,‏ <NetworkAdmin>,‏ <PowerUser>‎‏*1, ‎<LimitedUser>‎‎‏*1
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציין פריטים שמופיעים רק אם "מערכת ניהול גישה" מופעלת.

<התאמת גודל אות עבור שם משתמש>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
הגדר אם שמות משתמשים הם תלויי-רישיות או לא.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<התאמת גודל אות עבור שם משתמש>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מומלץ להגדיר זאת יחד עם <הגדרות פונקציה>‏ <Print>‏ <התאמת גודל אות עבור שם משתמש>.

<אפשר שימוש ב-@ בשם משתמש>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>
בחר האם לאפשר את השימוש ב-"@" בשמות משתמשים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר שימוש ב-@ בשם משתמש>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0L2