Comprovació de la quantitat de consumibles restants

Quan premeu  (Monitor estat), es mostra la pantalla Monitor estat, que us permet comprovar el nivell de tòner o altres indicacions d'estat.
CONSELLS
Podeu comprovar la quantitat restant de consumibles des de Remote UI (IU remota). Comprovació de l'estat de l'equip

Comprovació del nivell restant de tòner

Es recomana comprovar el nivell restant de tòner abans d'imprimir un treball gran per determinar si cal preparar un cartutx de tòner nou.
Premeu  (Monitor estat)  per comprovar el nivell restant de tòner.

Comprovació de la quantitat restant de grapes i de grapes de quaderns

Es recomana comprovar la quantitat restant de grapes i grapes per a quaderns abans d'efectuar una operació que consumeixi moltes grapes, especialment quan s'imprimeix un gran nombre de quaderns, per determinar si cal preparar un cartutx de grapes nou.
Premeu  (Monitor estat) <Consumibles/Altres>  comproveu <Grapes restants> o <Grapes quaderns>.

Comprovació de la quantitat de restes de grapes

Comproveu que la safata de restes de grapes estigui plena, sobretot abans de realitzar una acció on s'utilitzaran una gran quantitat de grapes, com ara la impressió d'un gran nombre de quaderns.
Premeu  (Monitor estat)  <Consumibles/Altres>  <Restes de grapes>.

Comprovació de la quantitat de restes de perforació

Comproveu que la safata de restes de perforació estigui plena, sobretot abans de perforar un gran nombre de forats.
Premeu  (Monitor estat)  <Consumibles/Altres>  <Restes perforac.> / <Restes unit. perforadora>.

Comprovació de la quantitat de restes de cisalla

Comproveu que la safata de restes de cisalla estigui plena, sobretot abans de realitzar una acció que incrementarà força la quantitat de cisalla, com ara la impressió d'un gran nombre de quaderns.
Premeu  (Monitor estat)  <Consumibles/Altres>  <Restes cis. quaderns>.

Comprovació de l'estat detallat dels consumibles

Comproveu l'estat detallat dels consumibles.
Premeu  (Monitor estat)  <Consumibles/Altres>  <Revisar consumibles>.

La pantalla <Tòner/tòner residual>

<Element>, <N.º referència> es mostren.

La pantalla <Altre>

<Element>, <N.º referència> i <Estat> es mostren.
<Dies restants> mostra el nombre esperat de dies restants fins que es requereix la substitució, en funció de l'ús passat.
Encara quan es mostra <Canvi necessari> a <Dies restants>, no realitzeu la substitució fins que es mostri un missatge que us indiqui que substituïu els consumibles a l'àrea d'exhibició d'estat (a la part inferior de la pantalla del tauler tàctil).
El mesurament de <Dies restants> no es completa durant un temps després de la posada en funcionament de l'equip i es visualitza <1 any o més> durant aquest temps. Els dies restants que es mostren després d'aquest temps poden ser extremadament petits de manera temporal.
9HKS-024