Realització de l'autenticació de l'usuari en distribuir informació de dispositiu

Podeu impedir que un equip client rebi informació de dispositiu no autoritzada portant a terme l'autenticació de l'usuari quan es rebi informació de dispositiu. Amb aquestes opcions, caldrà utilitzar la funció de gestió de l'autenticació personal (Configuració de les opcions de gestió d'autenticació personal) tant a l'equip amfitrió com al client que envien i reben la informació de dispositiu. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.

Configuració de la informació d'autenticació a l'equip amfitrió

A l'equip amfitrió que distribueix la informació de dispositiu, podeu establir el nom d'usuari i la contrasenya utilitzats per a l'autenticació. També podeu especificar el domini en funció del dispositiu d'autenticació.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions distribució informació dispositiu>  <Establir autenticació MEAP>.
3
Configureu la informació necessària i premeu <Bé>.
<Nom d'usuari>/<Contrasenya>
Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya d'un administrador amb privilegis d'administrador. Assegureu-vos que aquest administrador estigui desat com a usuari a l'equip client i al servidor d'autenticació utilitzat per l'equip client.
<Destinació d'inici sessió>
Si l'administrador especificat a està desat al servidor d'autenticació, introduïu el nom de domini de NetBIOS del servidor d'autenticació.

Inici de la funció d'autenticació a l'equip client

Podeu configurar l'equip client de manera que l'autenticació personal es porti a terme en rebre la informació de dispositiu. Assegureu-vos que l'administrador amb la informació d'autenticació configurada a l'equip amfitrió (Configuració de la informació d'autenticació a l'equip amfitrió) estigui desat a l'equip client abans de portar a terme aquest procediment.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions distribució informació dispositiu> <Usar autenticació MEAP en rebre>.
3
Seleccioneu <On> i premeu <Bé>  <Bé>.
4
Premeu  (Configuració)  (Configuració)  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.
9HKS-0L0