Definició d'un nom de fitxer

Un document llegit s'envia/desa amb el seu nom de fitxer assignat automàticament. Si voleu canviar el nom de fitxer de documents de manera que es puguin intuir els continguts a partir del nom, especifiqueu les opcions següents abans de la lectura.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per llegir originals
5
Premeu <Opcions>  <Nom de fitxer>.
6
Premeu <Nom de fitxer>, introduïu el nom del fitxer i premeu <Bé>.
Si feu servir caràcters com "\", "/", ":", "*", "?", "<", ">" o "|" per al nom del document, no podreu enviar-lo a servidors de fitxers que treballen amb sistemes operatius que no reconeixen aquests caràcters.
7
Premeu <Bé>  <Tancar>.
8
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament/desament.
Quan envieu un document per correu electrònic, s'envia amb el seu nom de fitxer assignat en el format "nom fitxer introduït_números pàgina (tres dígits).extensió fitxer", com ara "registre empresa_001.jpg". Si no introduïu un nom de fitxer, el format serà "números de treball (quatre dígits)_números de pàgina (tres dígits).extensió fitxer".
Quan es desa un document en un servidor de fitxers, es desa amb el seu nom de fitxer assignat en el format "nom fitxer introduït_any, mes, dia, hora, minut i segon en què s'hagi desat el fitxer (14 dígits).extensió fitxer", com ara "registre empresa_20151030133541.jpg". Si no introduïu un nom de fitxer, el format serà "L'any, mes, dia, hora, minut i segon en què s'hagi desat el fitxer (14 dígits).extensió fitxer".
Si premeu per afegir una marca de verificació a <Eliminar data/núm. treb. de nom fitxer>, s'exclourà la data/hora i el número de treball del nom del fitxer.
Si deseu un document en un servidor de fitxers, si seleccioneu <Dividir en pàgines> quan especifiqueu un format de fitxer s'afegirà un número de pàgina (cinc dígits) al final del nom d'un fitxer.
CONSELLS
Extracció d'un bloc de text del document per utilitzar-lo com a nom de fitxer
Si establiu <OCR (text per a cerques)> per a <PDF>, <XPS> o <OOXML> a <Format de fitxer> i, a continuació, premeu <Auto (OCR)> per a <Nom de fitxer>, el text de l'original s'extraurà i s'introduirà automàticament a <Nom de fitxer>. El nombre màxim de caràcters que es poden extraure pot establir-se a <Max Number of Characters for File Name> per a <Opcions d'OCR (text per a cerques)>.
No podeu establir alhora <Xifrar> i <Auto (OCR)>.
Si introduïu manualment el nom del fitxer i establiu <Auto (OCR)>, el text extret s'afegeix al final del nom del fitxer. Se suprimiran els caràcters que superin el límit de nombre de caràcters establert.
Si establiu <OCR (prioritzar precisió)> per <Format de fitxer>, l'opció <Auto (OCR)> està desactivada. 
Edició d'un nom de fitxer a Remote UI (IU remota)
Si deseu un nom de fitxer en un estat en què <Nom de fitxer> s'estableix a <Opcions favorites>, podeu editar el nom del fitxer a Remote UI (IU remota).
Inicieu Remote UI (IU remota)  feu clic a [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Send] [Opcions favorites]
El nom del fitxer que es genera amb <Auto (OCR)> no es mostra als següents elements:
L'estat del treball d'enviament (visualització d'estat a la part inferior de la pantalla tàctil)
Informe de TX
<Nom de fitxer> al registre de treballs
9HKS-0E4