Ovládací panel

Táto časť obsahuje informácie o názvoch a použití klávesov na ovládacom paneli.

Indikácia

Môžete zobraziť operácie a stavy chýb tohto zariadenia, množstvo zostávajúceho toneru v kazete a ďalšie stavy. Základné obrazovky

Tlačidlo Domov

Stlačením zobrazte obrazovku Domov, ktorá poskytuje prístup k ponuke nastavení a funkciám, ako sú tlač z pamäťového média alebo nastavenia papiera. Položky zobrazené na obrazovke <Domov>

Tlačidlo Naspäť

Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Ak stlačíte toto tlačidlo napríklad pri zadávaní nastavení, nastavenia sa nepoužijú a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

Číselné tlačidlá (tlačidlá [0] – [9])

Stlačením tlačidiel zadáte čísla a text. Zadávanie znakov

Tlačidlo [*]

Stlačením tlačidla prepnete typ zadávaného textu.

Indikátor údajov

Počas vykonávania operácie bliká, napríklad prenosu údajov alebo tlače. Zostáva trvalo svietiť, keď existujú dokumenty čakajúce na spracovanie.

Indikátor chýb

Bliká alebo svieti, keď sa vyskytne chyba, napríklad zaseknutie papiera.
Ak chybový indikátor bliká, postupujte podľa inštrukcií zobrazených na displeji. Riešenie problémov
Ak chybový indikátor zostáva trvalo svietiť, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.

Tlačidlo Úspora energie

Stlačením tlačidla uvediete zariadenie do režimu spánku. Keď je zariadenie v režime spánku, tlačidlo zasvieti na zeleno. Opätovným stlačením tlačidla ukončíte režim spánku. Prechod do režimu spánku

Tlačidlo Monitor stavu

Stlačením skontrolujete stav tlače, zobrazíte históriu používania, alebo zobrazíte nastavenia siete, ako sú adresa IP zariadenia. Môžete tiež skontrolovať stav zariadenia, napríklad zvyšné množstvo papiera a množstvo zostávajúceho tonera v kazete, alebo či nenastali akékoľvek chyby. Obrazovka <Monitor stavu>

Tlačidlo [ID]

Stlačte po zadaní ID a kódu PIN na prihlásenie, keď je aktivovaná správa ID oddelení. Po skončení používania zariadenia sa opätovným stlačením tohto tlačidla odhlásite. Prihlásenie do zariadenia

Tlačidlo Vymazať

Stlačením tlačidla vymažete zadané čísla a text.

Tlačidlo Stop

Stlačením zrušíte tlač a iné operácie.

Tlačidlo [#]

Stlačením zadáte symboly, ako je „@“alebo „/“.

Tlačidlo []

Pri zadávaní nastavení sa stlačením vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Pri zadávaní čísel stlačením posuniete kurzor doľava.

Tlačidlo []

Pri zadávaní nastavení stlačením vyberiete položku hneď nad aktuálne vybranou položkou. Pri zmene hodnôt nastavenia stlačením zvýšite hodnotu.

Tlačidlo []

Pri zadávaní nastavení stlačením prejdete na nasledujúcu obrazovku. Pri zadávaní čísel stlačením posuniete kurzor doprava.

Tlačidlo []

Pri zadávaní nastavení stlačením vyberiete položku hneď pod aktuálne vybranou položkou. Pri zmene hodnôt nastavenia stlačením znížite hodnotu.

Tlačidlo []

Stlačením použijete nastavenia alebo zadané podrobnosti.
95FU-01C