Nastavenie adresy IPv4

Existujú dva spôsoby nastavenia adresy IPv4: automatické prideľovanie prostredníctvom protokolu DHCP a manuálne zadanie. Vyberte si z nich podľa svojho prostredia. V prípade potreby vykonajte test pripojenia.

Nastavenie adresy IPv4

1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia IPv4>.
3
Výberom položiek <Použiť IPv4> <Zap.> zapnite nastavenia protokolu IPv4.
4
Vyberte možnosť <Nastavenia IP adresy> a nastavte IP adresu.
Automatické prideľovanie a manuálne zadanie je možné nastaviť aj súčasne. Ak nastavíte obidve možnosti a zároveň pod položkou <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> zvolíte možnosť <Vyp.>, v prípade, že sa nepodarí získať adresu IP automaticky, použije sa manuálne zadaná adresa IP.
Automatické priradenie IP adresy
1
Vyberte položky <Nastavenia IP adresy>  <Automaticky získať>.
2
Vyberte položky <Vybrať protokol> <DHCP>.
3
Skontrolujte, či je položka <Auto IP> nastavená na <Zap.>.
Ak je vybraná položka <Vyp.> zmeňte nastavenie na <Zap.>.
4
Vyberte položku <Použiť>.
Ak stlačíte <Auto IP>, v sieti (LAN) sa automaticky vyhľadajú dostupné adresy IP a pridelia sa hodnoty pre jednotlivé položky. Táto funkcia prideľuje adresu IP bez používania servera DHCP. Komunikácia mimo dosahu smerovača však nie je k dispozícii.
V prostredí, kde nie je možné použiť možnosť <DHCP> ani <Auto IP>, dochádza pri zvolení ľubovoľnej z týchto možností k zbytočnej komunikácii, lebo zariadenie sa snaží zistiť, či sa služba v sieti poskytuje.
Adresy IP priradené pomocou DHCP prepíšu adresu získanú pomocou voľby Auto IP.
Nastavenie manuálnym zadaním
1
Konfigurujte nastavenie, aby sa deaktivovalo automatické získavanie.
Vyberte položku <Automaticky získať> a nastavte položku <Vybrať protokol> a <Auto IP> na <Vyp.>.
2
Vyberte položku <Získať ručne>.
3
Zadajte adresu IP, masku podsiete a adresu brány.
Zadajte tieto hodnoty na každej obrazovke pomocou číselných tlačidiel a stlačte tlačidlo .

Vykonanie testu pripojenia s adresou IPv4

Keď je zariadenie správne pripojené, z počítača je možné zobraziť prihlasovaciu obrazovku Remote UI (Vzdialené PR) (Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania). Na ovládacom paneli zariadenia môžete vykonať test pripojenia.
<Nastaviť> <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia IPv4>  <Príkaz PING>  Zadajte adresu ľubovoľného ďalšieho používaného zariadenia
Keď je zariadenie správne pripojené, zobrazí sa hlásenie <Bola prijatá odozva od hostiteľa.>.
Aj ak sú adresy IP nastavené správne, v prípade pripojenia zariadenia k rozbočovaču nemusí byť zariadenie pripojené k sieti. V takom prípade nastavte oneskorenie začiatku komunikácie na strane zariadenia a skúste sa pripojiť znova. Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
95FU-00J