Nedá sa tlačiť

Najprv si pozrite toto

Nebliká alebo nesvieti indikátor Spracovanie/Dáta (na ovládacom paneli)?

Ak bliká alebo svieti, prebieha spracovanie dokumentu alebo sa naň čaká. Počkajte, kým sa spracovanie dokončí, alebo na obrazovke kontroly stavu tlače vyberte dokument, ktorý chcete uprednostniť.
Kontrola stavu a histórie tlače
Tlač dokumentov podržaných v zariadení

Je na displeji zobrazená nejaká správa?

V prípade, že sa počas používania zariadenia vyskytne chyba alebo problém, na displeji sa zobrazí hlásenie.
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)

Nie je voľba <Auto Select> nastavená na <No>?

Do správneho prevádzkového režimu sa prepnete zmenou nastavenia všetkých alebo používaných položiek na <Yes>. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavenie zariadenia (tlačiareň PS/PCL/UFR II)) na lokalite online príručky.

Nie je zapnutá tlač s núteným podržaním?

Ak je zapnutá, dokumenty sa v prípade určitých nastavení nemusia vytlačiť.
Konfigurácia nastavení tlače s núteným podržaním

Netlačíte prostredníctvom tlačového servera s príkazom LPR?

Pri nepretržitej tlači údajov z PDF pomocou príkazu LPR spúšťajte úlohy po jednej v intervale nastavenom pod položkou <Timeout>. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavenie zariadenia (tlačiareň PS/PCL/UFR II)) na lokalite online príručky.
95FU-08L